«SPAC» bi­len bi­rik­mek­çi bol­ýar

«SPAC» bi­len bi­rik­mek­çi bol­ýar


Elekt­ro­mo­bil­ler üçin ba­ta­re­ýa­la­ry ön­dür­ýän «Ro­meo Sys-
tems Inc.» «(SPAC) RMG Acqui­si­ti­on Corp.» kom­pa­ni­ýa­sy
bi­len bi­rik­mek ar­ka­ly, iň iri kom­pa­ni­ýa­la­ryň bi­ri­ne öw-
rül­mek­çi bol­ýar. Ge­le­şik «Ro­meo»
kom­pa­ni­ýa­sy­na 384 mi...

Dowamy »

39 0
Täzelikler, 5 days ago


«For­tive» girdejisini artdyrar

«For­tive»
girdejisini artdyrar
ýer: ABŞ wagt: 17.10.2020

For­tive Cor­po­ra­tion» se­na­gat kom­pa­ni­ýa­sy 2020-nji ýy-
lyň üçün­ji çär­ýe­giniň öňün­den be­r­len netijesi ba­ra­da ha-
bar ber­di. Çär­ýe­giň je­mi bo­ýun­ça «For­tive» ge­çen ýy­lyň şol
döw­ri bi­len de­ňeş­di­re­niň­de, ga...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, 5 days ago


«Twi­lio» ösüşe ga­raş­ýar

«Twi­lio» ösüşe ga­raş­ýar
Ýer: ABŞ wagt: 15.10.2020

Ge­çen hep­de «Twi­lio Inc.» kom­pa­ni­ýa­sy özü­niň ga­zan­jy
bo­ýun­ça gel­jek dört ýy­la çak­la­ma ber­di. Şo­ňa la­ýyk­lyk-
da, üçün­ji çär­ýek­de alyn­ma­ly ga­zanç öň­ki be­r­len çak­la-
ma­dan, ýag­ny 401-406 mil­lion ABŞ
dol­lar...

Dowamy »

28 0
Täzelikler, 5 days ago


Lomaçenkonyň guşaklary Lopesde

Lomaçenkonyň
guşaklary Lopesde

Bi­ziň wag­ty­myz bi­len düýn ir­den ABŞ-nyň Los-An­je­les şä­
he­rin­dä­ki «MGM Grand» are­na­syn­da pro­fes­sio­nal boks­da
«ýy­lyň tut­lu­şy­gy» bol­ma­ga da­laş ed­ýän gap­ma-gar­şy­lyk bo-
lup geç­di. Ýe­ňil ag­ra­myň bir­leş­di­ri­ji çem­pion­lyk sö­we­şin-
de...

Dowamy »

43 0
Täzelikler, 5 days ago


UÇ DUŞUŞYK: ŞOL BIR HASAP

ÜÇ DUŞUŞYK: ŞOL BIR HASAP

Is­pa­ni­ýa­nyň la li­ga­syn­da çem­pion-
lyk üçin gö­reş­de esa­sy da­laş­gär-
ler ha­sap­la­nyl­ýan «Re­al» hem-de
«Bar­se­lo­na» to­par­la­ry 6-njy tap-
gyr­da ýeň­li­şe se­ze­war bol­du­lar. Il-
ki bi­len Zi­da­nyň tä­lim ber­ýän «Re­al»-y
öz öýün­de li­ga­nyň d...

Dowamy »

67 0
Sport, 5 days ago


APL-DA ŞENBE ŞÜWELEŇI

APL-DA ŞENBE ŞÜWELEŇI


«Ewerton» bilen oýunda iki
gola awtorlyk eden Muhamed
Salah «Liwerpul»-yň
lybasyndaky gollarynyň
sanyny 100-e ýetirdi.

Şen­be gü­ni Ang­li­ýa­nyň prem­
ýer-li­ga­sy­nyň 5-nji tap­gy­ry­nyň
çäk­le­rin­de 4 du­şu­şyk bo­lup
geç­di. Du­şu...

Dowamy »

41 0
Täzelikler, 5 days ago


«Advanced Micro Devices» «Xilinx»-i sa­tyn al­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär.

«Advanced Micro Devices» «Xilinx»-i
sa­tyn al­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär.
ýer: ABŞ. wagt: 15.10.2020

«Advanced Micro Devices Inc.» (AMD, NAS­DAQ)» kom-
pa­ni­ýa­sy «Xilinx Inc.» (XLNX, NAS­DAQ)» kom­pa­ni­
ýasy­ny sa­tyn al­mak ba­ra­da gep­le­şik­le­re baş­la­dy.
Ge­le­şi­giň ba­ha­sy 30 m...

Dowamy »

27 0
Täzelikler, 5 days ago


«Et­han Al­len» oňat ne­ti­je­le­ri ga­zan­dy

«Et­han Al­len» oňat ne­ti­je­le­ri ga­zan­dy
ýer: ABŞ. wagt: 17.10.2020

Ge­çen hep­de me­bel ön­dü­ri­ji «Et­han Al­len In­te­riors
Inc.» kom­pa­ni­ýasy tä­ze ma­li­ýe ýy­ly­nyň bi­rin­ji çär­
ýe­gin­de ýokary gir­de­ji ga­zan­mak­ly­ga umyt bag­la­
ýan­dy­gy we söw­da­la­ry­nyň «Uoll-Strit»-i...

Dowamy »

27 0
Täzelikler, 5 days ago


«Tes­la» 500 müň aw­tou­lag sa­tar

«Tes­la» 500 müň aw­tou­lag sa­tar

Ýer: ABŞ. wagt: 14.10.2020

«Tes­la Inc.» 2020-nji ýy­lyň ahy­ry­na çen­li müş­de­ri­le­re
500 müň aw­tou­lag sat­mak­ly­gy me­ýil­leş­di­rip­di. Hä­zir-
ki wagtda kom­pa­ni­ýa öz mak­sa­dy­na go­laý­laş­dy di­ýip
aýt­sa bo­lar. «Te­sla» bren­di­niň üýt­g...

Dowamy »

40 0
Täzelikler, 5 days ago


Ba­zar ynam­ly ösü­şini gör­kez­di

Ba­zar ynam­ly ösü­şini gör­kez­di
Ýer: ABŞ wagt: 16.10.2020

Ge­çenhepdede bo­lansöw­da­nyňdo­wa­myn­daABŞ-
nyň gaz­na in­deks­le­ri ösüş­de bol­dy we söw­da­la­ry
0,9-2,5% ösüş bi­len ta­mam­la­dy­lar. Ösü­şiň köp
bö­le­gi­ni iri teh­no­lo­gi­ýa kom­pa­ni­ýa­lar —
«Ama­zon», «App­le» we beý­...

Dowamy »

30 0
Täzelikler, 5 days ago


IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 4-nji syr.

Dördünji syr
Dogry iýmitlenmegiň güýji

Söhbet gojanyň salgy beren adamlarynyň indi dördünjisi bilen duşuşmalydy. Ol
şäheriň çet künjündäki restoranyň çolaja çüňkünde oňa garaşyp otyrdy. Ol «Lezzet
berýän tagamlar» restoranynyň müdiri bilen duşuşmalydy.
Toýly agany şäherde köp adam tanaýardy, onuň sylag...

Dowamy »

42 0
Edebiýat, 6 days ago


IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 3-nji syr.

Üçünji syr
Beden maşklarynyň güýji

Soň çetdäki obalaryň birinde ýene-de bir geň ýagdaý bolup geçdi. Näsaglyk ta-
pynyp, indi mal-garasyny idetmekden-ä geçen, gaýtam aladadan ýaňa gün-günden
horlanyp, iňňä sapaýmaly bolan Gülsüni şäherdäki uýasy öýüne alyp gidipmiş diýdiler.
Şondan soň ondan habar-hatyr...

Dowamy »

47 0
Edebiýat, 6 days ago


IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 2-nji syr.

IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 2-nji syr.

Ikinji syr
Dem almagyň güýji
Ondan soň iki gün geçdi. Söhbet syrlaryň aňyrsyna ýetmek üçin, alys ýerlere
gitmäge-de kaýyldy. Onuň häzir gelip düşen ýeri hem oňa düýbünden nätanyş-
dy. Ol bu ýerde gojanyň salgy beren adamlarynyň ikinjisine duşmalydy. Oňa ikinji
syr...

Dowamy »

43 0
Edebiýat, 6 days ago


SÖÝ­GÜ­NIŇ GA­RA DER­ÝA GARK EDIL­ME­GI

SÖÝ­GÜ­NIŇ GA­RA DER­ÝA
GARK EDIL­ME­GI


He-eý, biakyl gende! Saňa hökmüro-
wanlyga halys garagyny gapdyran ähti-
ýalan Babahan diýerler... Heý, söýgünem
gara derýa gark edip bolarmy?!
Ony derýa atsaň Halyk biler. Onsoň
balyk biler, onsoň halk biler. Şeýder-şeý-
der-de ol täze...

Dowamy »

73 0
Edebiýat, 1 week ago


IR SÄHERIÑ ARZUWLARY. 1-NJI SYR.

IR SÄHERIŇ ARZUWLARY

Adamlar arzuw edýärler. Eger şol arzuwlaryň mazmunyny ýeke söze salmaly bolsa,
onda aňsat göze iler ýaly edip, «SAGLYK» diýlip ýazylar. Saglyk baradaky arzuwlar he-
mişe ýürekde bolany üçinmi, köp aýdylýar. Tomas Edisonyň: «Indiki geljegiň lukman-
lary derman-däri ýazyp bermezler. Oňa derek...

Dowamy »

97 0
Edebiýat, 1 week ago


ÝAMANLYK WE ÝAGŞYLYK

ÝAMANLYK WE ÝAGŞYLYK

ÝAMANLYK

Ýalpyldadyp oragmy
Orup ýörkäm ýorunja,
«Byt-byt» edip, bedene
Galyberdi bir ünjä.

Görsem, edil öňümde
Höwürtge guran eken.
Höwürtgede üç sany
Ýumurtga duran eken.

Bir göwnüm «Orma! — diýdi,
— Öýnüň deňin goý...

Dowamy »

63 0
Edebiýat, 1 week ago


DOGAN DOGANYÑ ZARY

DOGAN DOGANYŇ ZARY

«Dogan gelýär, dogan didaryn küýsäp...»
Baýram JÜTDIÝEW.


Dogan gitdi, dogan didaryn küýsäp,
Ýeňiş güni ýene demir ýol menzilne.
Geýen tahýasyny görende ysgap,
Nur inerdi onuň ýadaw meňzine.

Tikipdi sünnäläp, giçde hem irde,
Diýip: «Ýazmyrat j...

Dowamy »

71 0
Edebiýat, 1 week ago


URŞA GIDEN DAÝYMA

URŞA GIDEN DAÝYMA

Il diýse-de: «Pahyr boldy neresse»,
Nädeli biz umyt kalpda ýer etse,
Saňa gül ýygardyk ençeme desse,
Ýeňiş güni ýoluna kän bakdyran,
Esger daýym gel!

«Uruş diýip gidişi ümdüzüne...»
Ýatlap, ýaş aýlardy mamam gözüne,
Menem dyngy berip diýýän sözüme,
«Ýeň...

Dowamy »

41 0
Edebiýat, 1 week ago


IÑ ÝAKYMLY SÖZ

IŇ ÝAKYMLY SÖZ

«Söz saýla söz ummanyndan» diýseler,
Höwes bilen: «Eje» sözün saýlardym.
Bu ýakymly sözi gudrata deňäp,
Paý-pyýada giň jahana aýlardym.

Ol söz bolar dertlileriň dermany,
Nähoşlanlar unudar öz keselni.
Her perzendiň ýaşaýyşa permany —
«Eje» sözi her bir kişä tesel...

Dowamy »

44 0
Edebiýat, 1 week ago


EJEMIÑ HÜWDÜSI

EJEMIŇ HÜWDÜSI

Maňa ylham berýär, maňa güýç berýär,
Ejem janyň aýdyp beren hüwdüsi.
Ertirlere höwes hem hyruç berýär,
Ejem janyň aýdyp beren hüwdüsi.

Ylham alyp, saba ýelleň badyndan,
Aýly gijäň eder has-da aýdyňdan,
Şirindir, şekerdir ähli aýdymdan,
Ejem janyň aýdyp beren hüwd...

Dowamy »

39 0
Edebiýat, 1 week ago


KÄBÄM DIÝDI

KÄBÄM DIÝDI

Meni gujagyna gysdy-da mäkäm,
Bir gezek düýşümde şeý diýdi käbäm:

«Bagymda açylan, solmaýan gülsüň,
Iller ýyldyz gözlär, sen tümde Günsüň,
Käte oýa batyp, otursam ümsüm,
Bilbilgöýä bolup saýran gyzymsyň.

Şana alyp gulpagyňy daranym,
Arzuwlanym, umyt ýüpün s...

Dowamy »

42 0
Edebiýat, 1 week ago


EJELI GÜNLER

EJELI GÜNLER

Göç eýlän durnalar ýene dolanar,
Emma hiç dolanmaz ejeli günler.
Zümerret daşy deý gyt hem az olar,
Hakydaňda solmaz ejeli günler.

Ejeliler dünýä bolup gül açar,
Ejeň bolsa dünýe dolup dür saçar,
Elleň aýasynda gymmatly açar
Ýitensoň, hiç gelmez ejeli günler.
...

Dowamy »

41 0
Edebiýat, 1 week ago


Aýnabat ATAÝEWA - YŞK

YŞK

Bu ynsanlar meniň dözer-dözmezim,
Söýdüm artyklygyn, söýdüm kemligin.
Men olardan diňe gowluk gözledim,
Seljermedim olaň asla kimdigin.

Söýdüm geçmişimi, şanly taryhym,
Sarpalap merhumy, dirisi bilen.
Söýdüm bu dünýäni, ýazdym tarypyn,
Ownuk meselesi, irisi bilen.
<...

Dowamy »

54 0
Edebiýat, 1 week ago


ÖZÜÑ BILÝÄÑ

ÖZÜŇ BILÝÄŇ

Özüň bilýäň, gitseň goýup gaýgyda,
Gursakda ýüregmiň çat açjagyny.
Bu ömrümde seniň deýin ýigide
Aýdyp bilmen ýene sataşjagymy.

Özüň bilýäň, kejir ykbalyň emri,
Bizi aýry ugra etdi ýolagçy.
Ele alan bolsam bir tokga demri,
Heýkel ýasap, bordum täsin ýonagçy.
...

Dowamy »

43 0
Edebiýat, 1 week ago


DURMUŞA ÇYKÝAN GYZYŇ  IÇGEPLETMESI

DURMUŞA ÇYKÝAN GYZYŇ  IÇGEPLETMESI

Otyryn men oý-hyýallaň içinde
Diýýän: «Bagta tarap ädim ädýän men».
Giň howluda, dar otagyň içinde,
Törden gapa telim gelip-gidýän men.

Bu gün ykbalymda boljak öwrülşik,
Şoň üçin bedenim tapdy galpyldy.
Bolmaly biz täze ojak, öý-işik,
Şu piki...

Dowamy »

131 0
Edebiýat, 1 week ago