Bilyan bolsanyz kyn gorman jogabyny yazayyn komentariya

Ol bütin dünýa oziniň döredijiligi, söygi hakda ýazan eserleri arkaly tanalan ol, 56 ýaşynda öziniň doglan güninde aradan çykan. Ol kim?

Dowamy »

281 2
Sorag-jogap, 1 month ago


Iki kenar

Derýanyň kenarynda iki sany oglanjyk we uly ýaşly adam kenardan geçmek üçin durdylar.Kenarda olar uly bolmadyk gaýygyň duranyna gözleri düşdi.Ol gaýyga bolsa diňe 1sany uly adam ýa - da 2 sany oglanjyk ýerleşýär.Eger - de bir kenardan beýleki tarapa geçmek üçin 20 minut gerek bolsa olaryň üçisiniň geçmegi üçin mi...

Dowamy »

245 0
Sorag-jogap, 1 month ago


PERMUTASIÝA WE KOMBINASIÝA sorag #1

Bir maşgalada eje, kaka we 3 çaga bar.
Olar maşgala bolup surata düşmek isleýärler.
Ejesi we kakasy bir ýerde dursalar näçe dürli
görnüşde surata düşip bilerler ?

Dowamy »

267 2
Sorag-jogap, 1 month ago


Maglumat tilsimatynyň serişdeleriniň seneli ösüşi # 2

1904-nji ýylda John Ambrose Fleming wakuum turbalary kämilleşdirmegi dowam
etdirýär.
1926-njy ýylda ýarym geçiriji tranzistorlar üçin Patent alyndy, ol kompýuteriň üsti
bilen elektrik akymy guramaga şonuň bilen birlikde maglumatlary geçirmäge
mümkinçilik berdi.
1936-njy ýylda Konrad Zuse programmirlenýän sanly has...

Dowamy »

268 1
Tehnologiýa, 1 month ago


Maglumat tilsimatynyň serişdeleriniň seneli ösüşi (1)

1.Kompýuteriň, hasaplaýyş serişdeleriniň taryhy
32000 ýyl mundan ozal dünýä halklary, şol sanda Türkmenistanyň çägindäki halklar
hem san sanamakda haýwanlaryň süňklerini, pil cüňklerini we her hili daşlary
ulanypdyrlar, mysal üçin Altyn depe, Namazgan depe ýaly ýadygärliklerde
şeýle daşlar tapyldy.
5400 ýyl mundan...

Dowamy »

250 2
Tehnologiýa, 1 month ago