Talyplar.com Web App for Android

Ykjam Talyplar webapp.Saýta çalt girip bolýar,saýtdaky bar maglumat prilozheniýa ýüklenýär we bir gezek ýüklenen zat ikinji gezek ýüklenmeýär.Tygşytly,ykjam,çalt.
____^^^____
Talyplar.apk
---
agramy: 427,68 kb
-----
android: 2.0+
______
Ýüklemek üçin:
___________
http://sma...

Dowamy »

409 2
Tehnologiýa, 5 months ago


Line üçin mugt,bet stikerler

Salam Hormatly agzalar! Gowmy ýagdaýlaryñyz? Bu gün mende gowy habar bar!

Men öñki mowzuklarymda Android oýunlary nädip döwmelidigini we LINE-a üýtgeşik mugt (türkmen)temanyñ goýluşyny öwredipdim.Bu gezekki mowzuk bolsa LINE stikerlerine bagyshlandy.Men birnäçe pully stikerleri aldym we saýdyma ýükledim.Siz Meniñ saýdymdan stikerleri...

Dowamy »

502 0
Köneler, 1 year ago


LINE Ücin üýtgeşik , mugt tema

Salam Hormatly agzalar! Line üçin tema ýasadym baha beriñ goýmany öwreniñ, basym başga temalar hem ýasalar! Temany Line-a goýmak 4-tapgyrdan ybarat:Temalary awtomatiki usulda goýýan programma ýok,şonuñ üçin hemme zady özüñ etmeli bolýar! Line üçin tema aljak bolýanlar şu aşakdakylary gowja okañ we ýerine ýetiriñ!

 1.Ilki bilen biziñ...

Dowamy »

2001 0
Köneler, 1 year ago


Android oýunlary nädip döwmeli?

Android oýunlary nädip döwmeli? Ilki bilen bu sözüñ manysyna düşüneliñ.Oýny döwmek- bu oýunda ýöreýän puly(meselem: teññeleri, kristallary, rubllary, we ş.m töleg serişdesi bolup hyzmat edýän zatlary) mugt almak, köpeltmek, dynmaýan etmek ýa-da ýapyk levelleri, turlary açmak, janyñy dynmaýançy etmek we ş.m. Oýunlary döwmek kyn däl diñe birazajyk dü...

Dowamy »

445 0
Köneler, 1 year ago