Android oýunlary nädip döwmeli? Ilki bilen bu sözüñ manysyna düşüneliñ.Oýny döwmek- bu oýunda ýöreýän puly(meselem: teññeleri, kristallary, rubllary, we ş.m töleg serişdesi bolup hyzmat edýän zatlary) mugt almak, köpeltmek, dynmaýan etmek ýa-da ýapyk levelleri, turlary açmak, janyñy dynmaýançy etmek we ş.m. Oýunlary döwmek kyn däl diñe birazajyk düşünmek gerek.Birnäçe programmalaryñ kömegi bilen android oýunlary(offline) döwüp bolýar.Şol programmalaryñ biri hem Lucky Patcher -dir. Lucky Patcher-iñ kömegi bilen siziñ ähli applaryñyz(oyunlar, programmalar) barlanylýar we ýerine ýetirip boljak mümkinçilikler görkezilýär.Lucky Patcher diñe oýunlary ýa-da prilozheniýalary döwmek üçin niýetlenen däl, ondan başga-da applardaky reklamany aýyrmak, paç oturtmak, rezerwnyý kopiýa,applaryñ düzümini üýtgetmek we ş.m.Ýöne Lucky Patcher-iñ doly Işlemegi, bar mümkinçiliklerinden peýdalanmak üçin siziñ androidyñyza ROOT gerek bolýar.ROOT barada doly düşünjäni indiki gezeklerde hökman ýazarys.Oýunlary ROOT-syz hem döwüp bolýar şonuñ üçin oýunlary döwmäni öwreneliñ!Ilki bilen Lucky Patcher programmany öz telefonyñyza ýükläñ! Ustanavit ediñ! Ondan soñ programma giriñ applary gözden geçirýänçä garaşyñ soñ sizdäki ähli applar görkeziler we olardan tapylan aýratynlyklar görkeziler.Ilki bilen aşakdaПереключатели diýen salga basýas we ýokarky ikisini Işledýäs(off bolsa on-a geçirýäs).Yza gaýdýas Eger Внутри обнаружены покупкиdiýen ýazgy oýnuñ ýa-da programmanyñ aşagynda ýazylan bolsa,onda olarda satyn alyp bolýan zatlaryñ bardygyndan habar berýär.Döwjek bolup synanyşýarys!Döwjek bolýan oýnumyza zeper ýetäýen ýagdaýynda-da soñ dikeldip bolar ýaly ony kopya edýäris.Oýnuñ üstüne basýas Инструменты basýas soñam Сделать резервную копию soñam Сделать рез. копию apk файла basýarys boldy.Indi oýny döwmäne başlaýarys! Внутри обнаружены покупки diýlen ýazgyly oýunlaryñ biriniñ üstüne basýarys.Mysal edip Zombie cafe oýnuny döweliñ, üstüne basdyk,Меню патчей basýas soñam Создать измененный apk basýas soñam Пересобрать для работы с InApp и LVL эмуляции basýas soñam diñe ýokarky ikä pticka goýýas, aşakdaka goýmaly däl, Пересобрать приложение basýas garaşýas...Soñ netijeler çykar paçyñ näce % başa barjakdygy, Işlejekdigi barada... Перейти к файлуsoñam Денистилировать и установить basýas ustanavit edýäs, garaşyas...Ustanavit edenden soñ oýna girýäs...PLAY basyas,burçda az mukdarda Toxin (oýunda ýöreýän töleg serişdesi) görýäris köpeltmek üçin üstüne basýas,$ dollarda satyn alyp bolýan toxin-ler görkezilýär.Iñ gymmadynyñ üstüne basýas şol bada Lucky Patcher programmasynyñ penjiresi peýda bolýar. Bu söwdany mugt etmek isleýärsiñizmi? diýen sorag berilýär we 3 sany режим görkezilýär.Hijisine goýamzok we Да basýas pullara seredýäs köpelmedik bolsa täzeden aljak bolýas, diñe birinjä pticka goýýas we ok-a basyas, garasyas...Toxin-iñ(puluñ) sanyna seredýäs.Köpelen bolsa begenýäs,näçe gerek bolsa alaýmaly! Eger köpelmedik bolsa täzeden satyn almak üçin basyas penjire çykýar 1-nja goýamzok, 2-3-e pticka goyyas ok-a basyas!Şonda hökman Toxinler köpeläýmeli! Bolmadyk ýagdaýynda penjiredäki ptickalañ ýerini ütgedip barlap görýäs!Birnäçe gezek barlap görmeli! Birinji gezekde seýrek bolýar.Ýöne döwülýär!  Line-da okamak id: @zok4756l  Ýazan we döwüp gören: Ýakup Hommadov  line id: yakup2000y Has doly maglumat saytda garajakow.lark.ru

Köneler, Hommadov tarapyndan 3 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir