1.Düýn dälde ondan öñki gün Meret 17 ýaşyndady.Indiki ýyl bolsa ol 20 ýaşaýa.Nädip?Näme üçin?

2. Ilki-ilkiler bu söz 11 harp bilen ýazylyar.Ýöne gysgaldyp 9 harp bilen ýazylýar.Öñler 5 harp bilen ýazylypdyr.Geljekde bolsa 8 harp bilen ýazylaymaly.Näme hakda gürrüñ gidýär?

3.1971-nji yylda bir Professor matematik aydypdyr:"Men n ýaşapdym, n2(2lik bärde kwadraty hökmunde gorkezilen) ýyl başlanda." diyp aydypdyr.Professor nacenji yylda doglupdyr?

4) 4 bilen 5 sanlaryñ arasyna haýsy belgini goýanymyzda,4-den uly we 5den kici san alnar?

Sorag-jogap, Hommadov tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir