Muny bilmek gyzykly

Uçarda barýarkaňyz,saçyňyz iki esse çalt ösýär.

Gözleriňi açyp,asgyryp bolanok.

"Koka-kola"içgisiniň hakyky reňki ýaşyldyr.

"Titanik"filmine sarp edilen maliye serişdesi adybir gäminiň öz nyrhyndan hem köpdür.

Limonda ýertutanadakydan hem köp şeker bardyr.

Uklamak ü.n jany s...

Dowamy »

1099 3
Köneler, 4 years ago


Ependi-arabakeş

Ependi kazynyň arabakeşi bolup işläpdir.Bir gün ol öz hojaýynyny darajyk köçeleriň biri bilen alyp barýan eken.Şol wagt onuň garşysyndan başga-da bir araba çykypdyr.
-Eý,arabaňy yzyna öwür-diýip,Ependi gygyrypdyr.
-Şeýle diýsene!Men hut şäher häkiminiň özüni alyp barýan-diýip,beýleki arabakeş jogap beripdir.
-Näme,men öz arabam...

Dowamy »

987 6
Köneler, 4 years ago


Magtymguly hakynda

Günlerde bir gün Magtymguly şahyry,barly toparyň wekilleri masgaralamak üçin:
-Seniň ataň-eneň kim?Olar nätüýsli adam bolan?Şony bize aýdyp ber bakaly?-diýip ýüzlenipdirler.
Şonda Magtymguly duran ýerinden olara şeýle jogap beripdir:

Atam aslyn sorasaň-
Däne seçýän daýhan är.
Enem aslyn sorasaň-
Säh...

Dowamy »

928 11
Köneler, 4 years ago