Uçarda barýarkaňyz,saçyňyz iki esse çalt ösýär. Gözleriňi açyp,asgyryp bolanok. "Koka-kola"içgisiniň hakyky reňki ýaşyldyr. "Titanik"filmine sarp edilen maliye serişdesi adybir gäminiň öz nyrhyndan hem köpdür. Limonda ýertutanadakydan hem köp şeker bardyr. Uklamak ü.n jany sagat adama ortaça ýedi minut gerek. Pil bökmegi başarmaýan we dört sany dyzçanagy bolan ýeke-täk süýdemdirijidir. Bal zaýalmaýan ýeke-täk iýmitdir.Müsür piramidalarynda gazuw-agtaryş işleri geçirlende,içinde bal galyndysy galan birnäçe gap tapylýar,geň galaýmaly,olar iýmäge ýaramly ekeni. Düýeleriň gözleri çägeden gorar ýaly üç gat gabagy we iki hatar kirpikleri bar.

Köneler, maksatmaksat tarapyndan 4 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir