Ependi kazynyň arabakeşi bolup işläpdir.Bir gün ol öz hojaýynyny darajyk köçeleriň biri bilen alyp barýan eken.Şol wagt onuň garşysyndan başga-da bir araba çykypdyr. -Eý,arabaňy yzyna öwür-diýip,Ependi gygyrypdyr. -Şeýle diýsene!Men hut şäher häkiminiň özüni alyp barýan-diýip,beýleki arabakeş jogap beripdir. -Näme,men öz arabama iti mündürip alyp barýandyr öýdýäňmi?-diýip, Ependi ýürekden syzdyryp aýdypdyr.

Köneler, maksatmaksat tarapyndan 4 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir