Günlerde bir gün Magtymguly şahyry,barly toparyň wekilleri masgaralamak üçin: -Seniň ataň-eneň kim?Olar nätüýsli adam bolan?Şony bize aýdyp ber bakaly?-diýip ýüzlenipdirler. Şonda Magtymguly duran ýerinden olara şeýle jogap beripdir: Atam aslyn sorasaň- Däne seçýän daýhan är. Enem aslyn sorasaň- Sähra biten boý derek. Zähmetimiň miwesi Köp eýýäme gitse gerek. Magtymgulynyň jogabyny eşiden barly adamlar sesini çykaryp bilmän,öz ugruna gidipdirler.

Köneler, maksatmaksat tarapyndan 4 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir