Eshabi Kehf atlaryny pygamberimiz çagalarnyza owredin diyipdir çunki olaryn atlary:
1. bir binada yazylgy bolsa ol bina yanmaz
2.birzada yazylgy bolsa ol zat ogurlanmaz
3.bir haywanyn ustunde yazylgy bolsa ol haywan gaçyp gitmez
4.yangynda bir bölek matan yuzune yazylyp odyn içine atylsa yangyn söner
5.köp aglayan çagan baş ujyna atlary yazylyp goyulsa çaga aglamasyny goyar
6.ekin dikini çekirtgelerden goramak uçin Eshabi Kehff in atlary yazylyp agaja asylyp goyylsa çekirtgeler gider
7.bu atlar gowreli zenan çep ayagyna daňylsa zenanyn çaga dogyrmasy ansat bolar


olaryn atlary:
Yemliha,
Mekselina,
Mislina,
Meruş,
Debernuş,
Şazenuş,
Kefeştatayyuş
we köpekleri Kytmir

Eshabi Kehf kimler diyenler uçin
Eshabi kehf-bular barada hadysa kurany kerimde geçyandir. olar dinlerini yaşamak uçin ozuni tanry yglan eden zalym hokumdar Dakyanusdan gaçyp bir dag gowagynda yasan 7 yigitlerdir. Olara yolda bir it hem goşulyar. Bular gowakda Huday tarapyndan 309 yyl uka gidyaler.

Bilim, Nepes29 tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir