eger shu gun irden sag-aman oyanan bolsan,shu hepde de dunyasini tazelan 1 million adamdan has bagtlysyn! *** eger hich urush,achlyk gormedik,yesirlikde ezyet chekmedik bolsan,dunyadaki 500 million adamdan has bagtlysyn! *** eger dine iyjegin,geyjegin,ustunde jayyn bar bolsa,dunyanin ilatynyn 75 goteriminden has baysyn! *** eger atiyachlykda pulun bar bolsa,ustesine kimdir birine komek hem edip bilyan bolsan,dunyanin ilatynyn 8 goterimini tutyan baylaryn birisin! *** eger enen-atan jany sag bolup,olar bilen bile yashashyp yoren bolsan,oran seyrek dush gelyan bagta eyesin! *** eger shu yazgylary okap,ony yandepderchane hem yazyp bilyan bolsan,dunyade okamagy,yazmagy bilmeyan 1.5 milliard adamdan has bagtlysyn!

Köneler, Gurbangul tarapyndan 9 years ago
  Bravo 9 years ago
 • Minnetdar miss gurbangul!
  Leylisa 9 years ago
 • Gurbangul sana dal mana gownun namedigini owretmane
  Bravo 9 years ago
 • Chishme !!!! =D
  Bravo 9 years ago
 • Yalan sozleme
  Gurbangul 9 years ago
 • Gurbangul sana dal mana gownun namedigini owretmane
  Leylisa | 2010-11-17 23:02:08

  name diydiginay bu? gayrat etde dushnuklije yazsana! yazyan zatlan 3den 2 bolegine dushunip bolanok. neujheli sho derejuede dilini unutdyn!
  Gurbangul 9 years ago
 • Gurbangul sana dal mana gownun namedigini owretmane
  Leylisa | 2010-11-17 23:02:08

  bolmanda men sana bir zat owretjek bolamok. adama akyl satma gylygym yok kabirleri yaly.kerim agan shu goshgusy hemishe yadymda:

  "bu bir durmush munda kan zat bolup dur,
  yandak gullap otyr bagul solup dur!
  sana akyl beryar in samsyk adam,
  in akylly adam akyl alyp dur!"

  onsonam ile beryan masalahadyny ilki ozun etmegi basharmaly!
  nauk 9 years ago
 • magtumguly atamyz name diyipdir:

  Muňly bolar myradyna ýetmeýen,
  Müýnli bolar hak emrini turmaýan,
  Öz ryzkyna hiç kanagat etmeýen
  Gözün diker, kişi aşyna zar bolar.

  Her kim ýamanlasa deňi-duşuny,
  Özi müşgil eder asan işini,
  Kim dargatsa akyl bilen huşuny,
  Eder işin bilmez, şermisar bolar

  yada:

  Nesihat diňleseň, ärniň äri sen,
  Almasaň nesihat, köpüň biri sen,
  Artyk salgydyny öziň tölir sen,
  Agzy ala kowumlara baş bolmaň!

  Dogry ýörgen, dogry gezgen dok bolar,
  Biwagt ýörgen melamata çoh galar,
  Ömrüň boýy ýyganaganyň yok bolar,
  Haram söýen ýigitlere baş bolmaň!

  yada:

  Mert oguldyr, ilge ýaýar desterhan,
  Dogry söz üstünde berer şirin jan,
  Ömrüni ötgerip diýmesdir ýalan,
  Jäht eýläp ýalan söz aýdyjy bolma.

  Sahty-dil kükregi hergiz boş bolmaz,
  Herniçe şatlansa, köňli hoş bolmaz,
  İki ýagşy bir-birewge duş bolmaz,
  Ýagşyny ýamana çatyjy bolma

  yada:

  Aýak bar ýörmäge, el bar almaga,
  Kany bende, saglyk şükrün kylmaga,
  Gulak bardyr eşitgenin bilmäge,
  Kim düzeder tilde söz hem bolmasa.

  Ýok ýerden jan berip, ýetirdi nany,
  Köňül bostanyňda biter imany,
  Adyň bende bolsa, eýäňi tany,
  Gelip, saňa ýüzbe-ýüz hem bolmasa.

  Kysmatyn hak bilen ryzkyn azlamaz,
  Söz bilenler bilen sözün gizlemez,
  Köňül joşa gelmez, til hem sözlemez,
  Her ýürekde yşkdan köz hem bolmasa.

  Ýyldan-ýyla pisat artar eýýama,
  Hakyň özi getirmese enjama,
  Dünýä sözü meňzär duzsuz tagama,
  Söz içinde gelin-gyz hem bolmasa.

  Ýum gözüňni, gysyp gezgin dişiňni,
  Ýaza ýetseň, unutmagyn gyşyňny,
  Töwekgel et, taňra tabşyr işiňni,
  Sabyr bilen biter tiz hem bolmasa!


  Bravo 9 years ago
 • Ay berekella Nauk dayy!
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri