Bayramcylyk guni hemme mr agzalary bolup "begas" kafeda dusussak nahili goryaniz

Köneler, bmw525 tarapyndan 9 years ago
  bmw525 9 years ago
 • Pikki sen su wagt marydamy? Name etyan? tdei-turkmen dowlet energetika instituty bolyar
  Kukolka 9 years ago
 • bmw525 duşuşyk meselesi nähili,hakykam duşuşyga barybermelimi?
  prkolmyrat 9 years ago
 • menem shony diyyan iki sagatdan bari, ozun dushunenoga. tdei name? prikolmyrat | 2010-10-25 01:13:25

  atdas hahaha
  bmw525 9 years ago
 • Konechno. way name bolday. Galanynam ona cenli habarlasaryslay, yazlale, siz, men. dine ucimizmi? Basga adam yok oytyan
  prikolmyrat 9 years ago
 • bmw men maryda dal sorag uchin sheydiydim
  prikolmyrat 9 years ago
 • ey atdash menden patendyny almany adymy ogurlapsyn, suda bereyinmi seni ya toleyanmi urush jenjelsiz?
  Kukolka 9 years ago
 • saytda marylylar köpä.bu çakylygy okanlaryň ählisi bara diýip pikir edýän.nesip bolsa men oktýabryň 28-e gündiz sagat 13/oo-da "begaş"kafeniň öňünde bolaryn.ýöne meň kukolkadymy aýtmakam bilmegi başarmalysyňyz.
  jullik 9 years ago
 • pikki kim adyny aldey,daway nalok salaly
  mellijan 9 years ago
 • way pikkiiiii bu kim?
  moonguse2 9 years ago
 • hahahah pikki injikler gelip basladymy
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki men kowaladym shumat gachdy onunden chykyp tutsana shony siz tarapa gachdy alan pulumyzy paylashyas
  prikolmyrat 9 years ago
 • melli bu kim diyip sen ysyn gelip ugrady shumat burnuma shu wakadan
  prikolmyrat 9 years ago
 • kichi pikki geldi garshylan, betjedir, tuykuryandir ozem sypalasan :)
  bmw525 9 years ago
 • Ol krasnavoda tarap gacdy oytyan. Menem tutsam balagyny alyp galjagow
  prikolmyrat 9 years ago
 • balagyny aldym men eyyam, tursigini sypyryn shonun bara opasny oglana menzeya
  jullik 9 years ago
 • e hazir kocha chykayyn taparynlay
  umnik 9 years ago
 • gowusy *jadygoy* kafesinde ge4irin du6u6ygy,menin ozuma baryp bilemak
  (men prizivnik) :-)
  mellijan 9 years ago
 • prikolmyrat bizde özüňe bolan
  ýaramaz duýgyny döretjek
  bolýaňmy?
  kukolka | 2010-10-25 00:22:29
  pikka ahyrzaman gopsada piñine de dallay shu saytda ))))
  mellijan 9 years ago
 • melli bu kim diyip sen ysyn
  gelip ugrady shumat
  burnuma shu wakadan
  prikolmyrat | 2010-10-25
  01:39:02
  ey kellani agyrtma bara. Sen sho ikisem, ossy
  bmw525 9 years ago
 • Ha ha ha ay name oma dine prikol zat bolsa bolyara, ana su wagt onun ozundenem bete dusdy nikini aldyrdy
  prikolmyrat 9 years ago
 • menem birinin nikyny ogurlajak bolanogay, cwetty senkini ogurlayynmy?
  jullik 9 years ago
 • hahahahaha cwetprikol diysene
  jullik 9 years ago
 • hahahahahahah dash etdinay
  bmw525 9 years ago
 • Taze pikki nira gitday, gaty gacyar ekenow
  Kukolka 9 years ago
 • bmw525 ýazan hatyňy su wagt okadym.
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki tutup nemedyamis shumat ony, jukki bolmadynmay
  jullik 9 years ago
 • yok az galdy,haydayan
  prikolmyrat 9 years ago
 • nirine nemedyan? shapkajyk ildirdinmi nema?
  bmw525 9 years ago
 • Gurjajyk haysy hatymy.
  jullik 9 years ago
 • e shapka yatdan chykypdyr.glavnalay
  Kukolka 9 years ago
 • hälki hatyňy.
  prikolmyrat 9 years ago
 • fuy blyaa shapka yatdan chykan bolsa kesel gapansyn onda, nirine nemetdin?
  Yazlale 9 years ago
 • Begasha baryanyzmy?
  Kukolka 9 years ago
 • ýazläle men nesip bolsa men barýan.
  bmw525 9 years ago
 • Gurjajyk yadyma dusenok haysy hatymay? wiiiiy haa a ony wagtynda okamasan gulkili dala.
  Yazlale 9 years ago
 • Menem bararyn yone azajyk gijirak men o gun aladam bar.
  Kukolka 9 years ago
 • bmw525 günortan naharlanmaga gitjek bolup durkam okadym.sen nähili suşuşyga barýarmyň?
  bmw525 9 years ago
 • Opba yazysham geldi ahyrym, nesip bolsa bararys,
  jullik 9 years ago
 • e o keselmi aytda,iki shapka geydirjega..o nemelay o yerine.
  Kukolka 9 years ago
 • ýazläle sagat näçelerde bararsyň?
  Yazlale 9 years ago
 • Yone men sizi nadip tanaryn.
  Kukolka 9 years ago
 • duşuşygyň wagtyny unudaýmaň!
  bmw525 9 years ago
 • 13:00 gic damay 11:30-lara barsak nahili bolar
  bmw525 9 years ago
 • Men sizi tanaryn,
  Kukolka 9 years ago
 • "begaş"-yň ýanyna baryp durarys.galanynam bilemmok.bir zat edip hökman biri-birimizi tanarys.
  Yazlale 9 years ago
 • Men sizin diyyan wagtlarynyzda asla baryp bilemok.
  Kukolka 9 years ago
 • meň üçin tapawudy ýok,ýöne ýazläläň işi bar ýaly.
  Kukolka 9 years ago
 • ýazläle sen näçede baryp biljegiňi aýt.
  bmw525 9 years ago
 • Hawwa dogry sen naca baryp bilyan, yazlale
  Yazlale 9 years ago
 • 13:00 dan azacyk gich 10-15 min.
  bmw525 9 years ago
 • Tamam o zaman oglede 13-de goruseris.
  Kukolka 9 years ago
 • ýazläle oň kynçylygy ýok duşuşyga 13/30-da baraýarys.ýöne duşuşyga bmw525,men hemem senden başga barýan ýokmy?
  Yazlale 9 years ago
 • men na bileyin barcak yok yalyla. kan gyzyklanyan yok.
  Kukolka 9 years ago
 • belki olar gyzyklanman barjak bolýandyrlar.
  bmw525 9 years ago
 • Ay bular bir hila how kimi gorsen marydan yalydy, indem hic kim yok
  jullik 9 years ago
 • dushushan heley
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki gyzlar dushushsa name olar itagam heley
  Kukolka 9 years ago
 • bmw525 dogry aýtýaň.
  Kukolka 9 years ago
 • prikolmyrat senden haýyş etýän diliňe eýeçilik et.
  jullik 9 years ago
 • hahaha olara name etsekak,gyzlar dushushan shilpatdi onda
  Kukolka 9 years ago
 • degmedige ýylamam degmezmiş.
  jullik 9 years ago
 • biz yylan dala agyz
  Kukolka 9 years ago
 • ýazläle sen näme hat ýazaňňok.ýa diňe okaýaňmy?
  bmw525 9 years ago
 • Hey hey hany akyllyja bolalyn, bolmasa menin gaharym yetip gelyar 1 km galypdyr
  Yazlale 9 years ago
 • Jukki, pikki sizin gyz jiginize ya-da uyanyza siz yaly biri shey diyse nahili bolardynyz dine shony aydayyn bashga size zat diyjek dal. Galanyny Allah diysin.
  jullik 9 years ago
 • prikol tutya yaz lale,eshshi etdi hahah
  Kukolka 9 years ago
 • diýmek sen ynsanda?
  jullik 9 years ago
 • yazlale davay bizinkilere degme,prikola dushmesen sesini chykarma.e bmw gaharyn ozun un gelya.biraz ruchnoy chek diy shona
  jullik 9 years ago
 • diýmek sen ynsanda?
  Kukolka | 2010-10-25 02:42:44

  yok men adam
  Kukolka 9 years ago
 • ýazläle deňsiz bilen deň bolmaly.aýdanlaryňam doly goldaýan.
  jullik 9 years ago
 • e pikki akyllysumaklara degmalilay,wagtymyz gidernimize degenok..bolya siz gowy sizdenem biz gowy hah
  Kukolka 9 years ago
 • jullik ynsan bolan ynsan sen yazyan zatlaňňy ýazmaz.özüňi pese gaçyrmajak bol!
  jullik 9 years ago
 • kukolka mana zat owretme.aklyny gitde dadene sat.men irden turup kimi neme etjegimi bilemok,sen meni neme etjek bolyanmi
  Kukolka 9 years ago
 • bolmanda-da size degmedige näme üçin degýäýäňiz?
  Yazlale 9 years ago
 • Jukki siz chenden gechyaniz men sizinkilere zat diyemok yone mysal getiryan ozune yakmajak zady ozgade diyme. Pikki senem dilini yygnay indi siz medenyetli adama menzanzok edil koche dilinde gurleyaniz name uchin beyle
  bmw525 9 years ago
 • Ey jullik gysmaly yerini gyssana, ato nasaynika piznes. Ty gomno
  Kukolka 9 years ago
 • jullik gaýrat edim meň adresime gönükdirip hat ýazma!sen meň gözümden düşdiň.
  prikolmyrat 9 years ago
 • bolya onda degishmali yas tutaly hemmamiz seryozny, jukki gulme menem guldiryan yas gidip dur shumat
  jullik 9 years ago
 • barde medenyetlisiremek gerek dal.mysaly getirme,bor shutka dushmeyan ekenin,seng bn shutka etmen
  jullik 9 years ago
 • e pikki molla chagyr,yas tutyas..


  e bmw senki namay
  prikolmyrat 9 years ago
 • kukla men shumat gozune munup otyryn menem dusheyinmi gozunden, agyr bolmasa yene azajyk oturayyn, 5 min son dushjek
  Kukolka 9 years ago
 • siziň munyňyz şutgadan has öte geçmek bolýar.
  jullik 9 years ago
 • hahah pikki gozini gachyraymow
  jullik 9 years ago
 • kukkla shutgany owrenip gel ilki.
  Yazlale 9 years ago
 • Jukki menem degishmani gowy goryan yone chenden artyk dal. sen yazyanyn shutka dalda dushunerdimem welin.
  Kukolka 9 years ago
 • prikolmyrat maňa seň oýnuňam,söňzüňem ýaranok gaýrat edip meň adymy tutma.men deňsizler bilen deň bolammok.
  bmw525 9 years ago
 • Mana name diysenem dushunyan yone, bizin dususygymyz barada hic zat yazmalyn, basgada prikol bara
  jullik 9 years ago
 • men yazyanym shutka.men oz yazgyma jog beryan.

  pikki shutka eto shutga
  prikolmyrat 9 years ago
 • yazzy sen on gowy gyzdyna, ya tolpam geldi uytgayin diydinmi :)
  jullik 9 years ago
 • ay bmw dushusharsynow shular bn beh,oljegay gyz dp..pikki davay dushushyklaryny bulaly
  Kukolka 9 years ago
 • prikolmyrat,jullik siziň beýle häsiýetiňiziň bardygyny bilemmokdym.men siz barada ýalňyş pikir edipdirin.
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki name etdigay biz mena dushunmedim, ya biz uytgeshik, ya indiki yashlar gaty akylly
  jullik 9 years ago
 • gynanyan kukolka wah wah..
  prikolmyrat 9 years ago
 • kukla yene 1 min. galdy dushyan gozunden, azajyk oturayyn
  jullik 9 years ago
 • e yashlar gaty akylly vara.bizede akyl berjek bolya da.e shular bizi tanamayan yalagay,onem girip yoren damay,yazlale namay
  prikolmyrat 9 years ago
 • bmw gaygy etme ozum gowja janalaryn nomerini bererin bize goshul sen
  Yazlale 9 years ago
 • Pikki men uytgamok sen uytgapsin sen bu bolshun ozune gelshenok.
  jullik 9 years ago
 • e borey yazlale gaty gormaney,degisherlik yok siz bn.bmw de iki sanak gyz dp shtangist ekenay
  Kukolka 9 years ago
 • prikolmyrat seň bolşuň maňa hiç ýaranokda.gaýrat et kemsidiji sözleňňi özüňde sakla.
  jullik 9 years ago
 • bolya sag bolun akyllylar.
  bmw525 9 years ago
 • Gyzlar siz hic okaman sulary men ozum barde bolaryn
  prikolmyrat 9 years ago
 • yazzy men on mundanam beterdima, jukki wapshe beterdi, kak budto tananok bizi, yazza birzat bolupdyr, kukla gorkuzdymy ya?
  Kukolka 9 years ago
 • jullik ýazyşsaňa adam ýaly ýazyş bolmasa hökman däl.
  Kukolka 9 years ago
 • men adam gorkuzar ýaly erbet däl.biziň ýerimizde kim bolanam bolsa size biziňkiden beter zat diýmese gowy zat diýmez.
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki shtangist namay, sen bilyansin bmw doss dushundirsene
  Yazlale 9 years ago
 • Pikki mana hich zadam bolanok men seni shu sayta giren gunumden bari tanayan yone senden o sozlere garashamokdym jukkem kappi barka erbet daldi yone olam uytgapdir.
  jullik 9 years ago
 • e vara borey,kappi prichemay sokmey menkini.pikki davay okjani goterelilay.towa etdim
  prikolmyrat 9 years ago
 • dushushan pituh diydi jukki, pituh bolmajak bolsanyz dushushmanda, boldy hichkimem pituh bolmaya shonda, nama kellanizi agyrtyanyz, size pituh diyen yoga
  bmw525 9 years ago
 • Pikki julli ozu bilyan bolaymasa, oz adyny mana berjek bolyan bolaymasa?¿?¿
  mellijan 9 years ago
 • depishin, men tomasha gorjek :) cwet gel da bulara bizdenem oturen sherray ekenlay
  jullik 9 years ago
 • yazzy bn kukkiimi..hahaha melli her wagt bir yerini yuwup gelyan oytyan
  prikolmyrat 9 years ago
 • melli erkek bolsan yeke yeke yuzune ayt sen sherray senem sherray diyip ya gorkynmy?
  bmw525 9 years ago
 • Pituh name bolyaray? siz yalylar diyilyami?
  jullik 9 years ago
 • e bmw name diyyanay,okap bilenokmy?
  moonguse2 9 years ago
 • eeyyyy yoppp kim men zyomlarymyn gownune degyarey???
  Yazlale 9 years ago
 • Yeri boldy size gowulyk bilen dushundirip sowushmejek bolup shuncha zat diymejek boldum bolmady hich zat diyjek dal Allah bersin jogabynyzy bashga sozum yok men gyz mashgala siz b/n denlesherden men ejiz...
  jullik 9 years ago
 • e name sheyle alla tabshyrar yalak,gargadykmay size,gyz bolsan yerini davno bilip oturmaly eken,
  prikolmyrat 9 years ago
 • bmw siz yalylar diyip obshiy alma kim girya ichine kim girenok dushunip bolmaya, erkek pryamoy yuzune aytya aytjak zadyny, kime aytdyn pituh diyip yuzune ayt
  Kukolka 9 years ago
 • jullik saňa başga sözümiz ýok.
  jullik 9 years ago
 • wi sana soz ayt diyanem yok.sozuni sakla entek gerek bolar.
  mellijan 9 years ago
 • yazzy daway jyrdyk, gorkup bashladymow men :)
  prikolmyrat 9 years ago
 • melli yazza owretsene uytgeme diyip
  Yazlale 9 years ago
 • Men yerimi bilyan yone siz bilenzok. men sherraylary yigrenyan.
  jullik 9 years ago
 • dishi 32 sanak bolsa shon ich yuzunde saklasyn.
  moonguse2 9 years ago
 • pikki su gun size barjak.(netim gyz jigini gormeklay)
  mellijan 9 years ago
 • pikki jukkin agzyny azajyk bentlap goyber, a to ote gecjek bolup dur
  jullik 9 years ago
 • wahahahahah pikki srazu sokyanay soragy..e mellini gorjek diya mungus..
  jullik 9 years ago
 • e mungus name boldugay,gus diya weli gazyn chagasy diyan yalak
  prikolmyrat 9 years ago
 • moon menem size barjak niyetim ejeni gormek
  bmw525 9 years ago
 • Daway su temany goyalynla, bolmasa gyzlarymyzyn gownine degilya, ondana bashshe bilen lizan temasyna gidelim sol yerde gulushelin hayysht. julli pikki yorun basga adam barmasyn
  jullik 9 years ago
 • e melli men name diydimay :-(
  moonguse2 9 years ago
 • jullik sol gezek yadyna dusyami pikkin kellesine gus sycypdy. ana 6ol mendimda:)
  Yazlale 9 years ago
 • Pikki men uytgammok. oturan yerimde.
  mellijan 9 years ago
 • lalejan shu temadan cykay, sherray sana degisli daldir! Pikki lallishin adyny syla how hotyaby. Akyl bol-a agaay
  jullik 9 years ago
 • hahahahaha e gazyn chagasay hakykatdanam..tualeti yokmy gushlang
  jullik 9 years ago
 • mellijanam indi goterip bashlady
  moonguse2 9 years ago
 • daway kella dusmaney yapyney su temany. melli senem doganyny alda gayt oyune. jullik senem geyay balagyny.
  jullik 9 years ago
 • e men taze balak alyndymow
  mellijan 9 years ago
 • borlay jukki oyun oyun yerinde
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki menden karz alan pulyna alan balagynmy? e pulymy hachan berjek
  jullik 9 years ago
 • borow e adynyzy tutar yalak bolmaday uytgansirap,ayda yylda bir giryan,borow degmedigim blin..
  mellijan 9 years ago
 • yazzy erbet gyz dal. Basga kime degsenem i6im yok
  bmw525 9 years ago
 • Daway bashshan yanyna gidelin ol yeri oran prikol
  jullik 9 years ago
 • pikki bu wagt pensiyam berilenok,bankomat oshlanok.
  Yazlale 9 years ago
 • Bolya melli men chykyan shu temadan gaydybam girmen.
  Kukolka 9 years ago
 • prikolmyrat seňem julligiňem ne meni ne-de beýlekileri kemsitmäge hakyňyz ýok.siziň ilki özüňiz başladyňyz.heniz hiç kime hem günäli,hem güýçli bolmak başartmandyr.size-de başardar öýdemmok.geliň ynsanlykdan çykmajak bolalyň.maňa kemsidilmek düýbinden ýaranok.
  prikolmyrat 9 years ago
 • yazzy men jorama ol, yazzy oykeleyanmay menden, men gowy oglana
  jullik 9 years ago
 • yazza zat degyan yogow,aglamansanow
  moonguse2 9 years ago
 • lalesoltan gayday indi hayys.
  prikolmyrat 9 years ago
 • kukolka malades menden goldaw sana
  mellijan 9 years ago
 • howwa da ayda yylda bir gelenin u.n yrsarap galayaly diyyas da. Hany nashyja b.p gelsene. Sho akyllyraklay senden :)
  jullik 9 years ago
 • e gyzlar erkek bolunow aglaman,bor oyun ederlik yok eken..towa etdim,bagyshlan men taze agza.
  moonguse2 9 years ago
 • prikol bet tema acayynmy prikol tutysar yaly?
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki gorkma doss men arkanda
  Krasavchik 9 years ago
 • indi men akyllyja,yazzy aglama,gurjak aberjek
  Krasavchik 9 years ago
 • yogow pikki gorkamyoklay.
  bmw525 9 years ago
 • Seytsene mangus dost
  prikolmyrat 9 years ago
 • onun yaly dalow ol jukki sokyanay senem :D, aglama gurjak - seni ey gorjek
  prkolmyrat 9 years ago
 • yapalyney su temany mullik sana degisli
  Krasavchik 9 years ago
 • ay vara zat alyp berjek diysen goyyada,srazu zada gechdim
  prikolmyrat 9 years ago
 • ey krasavchik kimay? jukki taze biri gelipdir prikol tutalymy ustunden
  prkolmyrat 9 years ago
 • degmey ona ya oglanmyka ol?
  Krasavchik 9 years ago
 • hahahaha e menow pikki bliiiin tanamadynay gaty gordum tanamadynay
  prikolmyrat 9 years ago
 • ay prikol tutmana adam yok hemme oykeleya beyleki jukkin ustunden dusheli diydimlay
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki yanky ogry geldow tut gachyrma nemedeli
  Krasavchik 9 years ago
 • ay hawalay oykelek barsam...
  mellijan 9 years ago
 • kellani aylamaney pikkiler
  Krasavchik 9 years ago
 • eeee hawa gordum...e oglan bolsanadip etjek,chop sokaly
  prikolmyrat 9 years ago
 • ogry doss ashak enil tayak sokyas
  prkolmyrat 9 years ago
 • mana menzes prikolmyrat kimay? adymy gaytarey.
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki yuwash sokow yyrtyan, manada goy
  Krasavchik 9 years ago
 • hahahaha pikki bol sok,shmat egdim kellesini saklayan..e armatur sok
  prkolmyrat 9 years ago
 • tayagy adminin munip yoren esegine sok gunca yok wagty. gunca gelse sana sokar.
  Krasavchik 9 years ago
 • hahahahahahahahahahahahahahah
  prkolmyrat 9 years ago
 • krasawcik adyna eyamay sen sol dayaw sacly senmay?
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki dyzyna choker agzyna neme sokaly indi
  Krasavchik 9 years ago
 • hawa adyma eyay men...pikki shmat dyza chokerdim,ichine urdym,gygyrdy agyzyny achya yetish
  prikolmyrat 9 years ago
 • tayak kichirak bolsa horra armatur bar shony yagla
  prikolmyrat 9 years ago
 • ogry ejenem chagyrsana olam gorsun, son owredeli
  Krasavchik 9 years ago
 • hahahahah prkl sana menzeya
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki sokup gachdynmy tayagy? suratda sen yoga
  prkolmyrat 9 years ago
 • ogry ejenem chagyrsana olam gorsun, son owredeli

  diline eye bol azajyk.
  Krasavchik 9 years ago
 • hahaha ayow men dushmayinda kopchulige,sokup yetishdim oza..e pikki ozun dash et ogryny mena jyrdym..saglygyn
  bmw525 9 years ago
 • Baaybooow barde hindi kino gityar ekenahoow
  prikolmyrat 9 years ago
 • jukki yok gyzyk yok menem jyrdym :)
  prkolmyrat 9 years ago
 • jukki yokarky surat sen gacyp baryanynmy?
  bmw525 9 years ago
 • Kukolka! 28-ne bashga gosuljak yokmay.
  Kukolka 9 years ago
 • bmw525 bilmedim,bagyşla meň şu wagt keýpim ýok.
  bmw525 9 years ago
 • Keypine name boldy, gelin dususyk barada soz acalyn ana yazlalede gelda
  Kukolka 9 years ago
 • dogry ýazlälede geldi.bmw525 näme üçindigini bilemmok ýöne,meň keýpim ýok.
  bmw525 9 years ago
 • Julli bilen pikka gaharyn geldimi
  moonguse2 9 years ago
 • temanyzy pozan bolsam bagyslan dostlar. hazir size basga tema acyp berayin bolmasa.
  Kukolka 9 years ago
 • moonguse duşunmedim.
  bmw525 9 years ago
 • Bilemmok

  bolya
  Kukolka 9 years ago
 • bmw525 dostum saňa näme bolýar.ýazýan zatlaryňa düşünip bilemmok.
  bmw525 9 years ago
 • Name ucin men normalny yazyp bilemogay????? Gaharym ....
  moonguse2 9 years ago
 • acdym tema kukolka so yere yazay bolmasa.
  bmw525 9 years ago
 • Name ucin men normalny yazyp bilemogay????? Gaharym ....
  Kukolka 9 years ago
 • moonguse minnetdar.bmw525 gaharlanma sen hat ýazyşyň maňa ýaraýar.beýlekilerede ýaraýandyr diýip umyt edýän.
  bmw525 9 years ago
 • owrenyan
  nahili boldyka
  bmw525 9 years ago
 • owrenjek oza
  nahili boldyka
  Goool 9 years ago
 • garalapsynyz akja bolany
  bmw525 9 years ago
 • Bu gun name bolday hemmeler nicki ogurlayarlar
  Laplandiya 9 years ago
 • admin seretmela sho zatlaara
Teswir ýazmak üçin Içeri gir