Näme üçindigini bilemok. birden ýazgy açasym geldi. Açmalymyş diýse ýöne açyberseňem gelşiksiz. Bir zat etmelidigini bilýäň ýöne edeňok. Mysal: ylym öwrenmeli, ýöne öwreneňok. Näme diagnaz berýäňiz: ýaltalykdan başga? Belki bu ýaltalyk däldir?

Köneler, owreniji tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir