salowmaleykim gadyrdan agzalar yene bir gezek, mumkin hemmejangiz yatansyngyz, mumkin yatmadyklaryngyzam bardyr, mena yatyp bilemok, sebabi 6u gije mende iki sebap bar, birinji sebap-men nesip bolsa HUDAYJAN ak yol berse ozuming soyen gyzymyng yanyna baryan ing yakyn wagtlarda, ikinji sebap men gynanjym bar, olam yakyn adamlar meng u4in manga gynandylar, sebabini aydyp otyrmayyn, edil meng ozum u4ina bu yagday kan bir bildiribem baranok dinge dostlarymdan da6la6yanyma gynanyan, ay borda! yone esasy zat mende soygung guyji yuregimde mowj uryar, men ong soygu diyip dinge adyny e6idyadim, indi hakykatdanam o zat mende doredi, men ya6ymam yeterlik, hayran galyan 6u ya6yma 4enli men hi4 kiming mahrini duyup gormedim, yone indi bolsa............ bu duygy hemmangizde bolar, ynanyng! 6u wagtam meng, ol mahirli adamyng yuzu goz ongumden gidenok. soymek bu bir bagt eken!!! hemmangize 6ol bagt nesip etsin!!!

Köneler, jambo tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir