Kellämamızde şeyle soraglar bar:
jyn näme olar nahili zatlar?
olar hem adamlar yaly toparlaramy bolunyarler?
jynlar adamlara musallat bolyarmy? beddoga name?
name sebapden beddoga edilen adamlar dallireyarler?
adamlar name sebapden janyna kast eytarler?
kelläňizede bir topar soraglar şuňa menzeslerden doly. howwa inni soraglaryň jogaplaryna hemde jynlar hakdaky rowayatdyr
aydylan gurrunlere geçeli...
Jyn näme olar nahili zatlar- olar hem adamlar yaly çagalary garrylary ululary kiçileri bar. olar yerin asaky boleginde yasayarlar
olar adamardan naçe muň esse kopdirler. olar adamlar yaly 80-90 yaly dalde müňlerçe yyl yasayarlar. howwa yalnys dal muňlerçe
2000 yasayany hem bar. jynlaryn yasy naçe uly bolsa olar sonça guyçli bolyarlar. adamlar naçe garradygyça guyji yityan bolsa jynlar
naçe mun yaşasalar olaryn guyji sonça kopdir.

olar hem adamlar yaly toparlaramy bolunyarler- howwa olar hem adamlar yaly dini ynançlary bar. bir topary Hristian bir topary
Musulman bir topary Yehudi. kasi bolsa Allanyň barlygyna ynanyp Muhammet pygamberimiz (S.A.W) barlygyna ynanmayanlary
hem bar. kabir jynlar Hz.Ali 'nyň gylyjyndan gorkyarlar olar Şol gylyçdan seyle bir gorkyarlar welin gorkydan aglamaga baslayarlar.
mysal üçin: bir adamynyň içine jyn giripdir dälirapdir ol çykanok ençe sureler okalya ençe yalbaryalar ot bilen gorkyzyarlar
hatda gyzgyn suw hem ullanyarlar gyzgyn suw jynlaryň yumşak garny olar gyzgyn suwdan hem gorkyarlar sebabi olar gyzgyn suw
bilen olmekleri ahmal. name sebapden ulularymyz yere gaynag suw serpmäň diyip gayta gayta kellamize guyup duranlygyny hey
yeke sapar oylanyp gordüňizmi. ya gyzgyn suwy yalnyşlyk bilen sepip yzyndan okunip gorkup gordunizmi? diysim yaly yer
asagynda jynlar we çagalary yasayarlar we siz olaryn çagalaryny olduryarsiniz sol sebapli jynlar hem size azar bermage baslayarlar.

jynlar adamlara musallat bolyarmy beddoga name- jynlar adamlara musallat dalde hem asyk hemde ar almak uçin azar berip
janyna kast etdiryanler bar. beddoga nadip edyarler molla syrap adamlaryň puluny alyp jynlary aldap ugrukdyryan adama
beddoga edyan diyilyar beddogany etdirmek uçin beddoga etdirjek kisileriniň sahsy zatlaryny alyp eltip beryarler.
Mysal uçin: gan, dyrnak, saç, tuykulik, we sahsy zatlary ş.m.

name sebapden adamlara beddoga edilende adamlar dalireyarler-sebabi gaty yonekey sebabi size bir zat azar berse yada ol jynlar
sizin bedeniňize ornasanda siz oz erkinizi yitiryarsiniz. munada dalliremek diyilyar adamlar siz sahsy zatlarynyza gaty uns
bermelidigiňizi asla we asla unutmaň esasan hem gyzlara degisli saçlarynyz sizin uly iş bitiryar size zyyan beresi gelyan adamlar
uçin gaty gymmatly zat men diyjek bolyanym saçynyzy belli yerde yygnap goymaly egerde beddoga etdirjek siziň sahsy zatlarynyzy
tapyp yada alyp bilmese munada çozum bar yorite komekçi jynlar olar ortada yatan saçyňydyr dyrnagyňyz bolsun alypjyk gerege
ertip beryar bolly onnoň olar etmeli zadyny etyarler... saçynyz diysem osup duran saçynyz dal daranynyzda oreninizde gaçan
saçlar.

adamlar name sebapden janyna kast edyar- olar bir zada yonekey bolsun uly bolsun yanymyzda seytan bar bilenzokmy? olar sizi
kusgurtyarler bar al yanky yupi asyp goyber ozuni beydip ejir çekeniňden gonije olup gideniň gowy dalmi? siz ol soraga ozuniz
jogap bermakaniz size derek yene olar jogap beryaler howwa elbetde goni gidenim gowy we siz ol jogaby ozuniz oz içinden
gelen jogapdyr oytyarsiniz we janynyza kast etyarsiniz. bir adamyn janyna kast etmesi dunyadaki hemme guna islerden has beterdir
sebabai Allanyň beren janyny Alla almanka ozun aldyn sen uly guna etdin inni kellede seyle sorag dorar ony mana seytan etdirdi
name sebapden men yene gunali bolyan? sen musulman bolup name uçin seytana uydun name sebapden durmusyn dowam etmelika
ozun nokat goydun?! anada kellede doran soraga jogap siz dine Allanyň beren buyran zatlaryna uymalydygynyzy asla yatdan çykarmaly
dal!!!

yene men oz bilenlerimi sizler bilen paylasyp durarn menem yene gyzyklanyp basladym yene owrenip basladym solar yaly zatlary
yogsa hiç inni owrenmerin gyzyklanmaryn diyipdim bolmady. owrendigimçe kop bilim kop bilime kop bilim...

men sumat siz bilen bilenlerimiň .0.05% paylasdym su gunler isim yok yetirip durarn egerde halan bolsanyz! teswir yazmagy
unutmaň yogsam yazasymam gelenok///

Bilim, Hercai tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir