Siz tarapta howa nahili?

sereda şu allan gudratyna tomusda gök gürledip yagiş yagdyrya:)

Dowamy »

1448 39
Köneler, 10 years ago


Men geldim

Uzak wagtdan son, men geldim halayik:)) meni göresiniz gelendir..

Dowamy »

902 12
Köneler, 10 years ago


Eşik we gylyk hasiyet

Salam talyplar! Durmuşda her adam bir-birinden tapawutly, edil şular yalı olan geyim-guşamlary hem bir-birine menzemeyar. Size soragym adamyn eşigine seredip onun gylyk-hasiyetini bilip bolarmy? Siz nahili pikir edyaniz?

Dowamy »

984 10
Köneler, 10 years ago


Gerdek gijesi

Öylenen agzalarymyzyn dykgatyna!
Men öylenjek bolyan, 1-nji gije etmeli we etmelidal zatlar barada maslahat berayseniz...

Dowamy »

40429 18
Köneler, 10 years ago


Hiç kim yok

Salam talyplar!!!
men şu sayta giren wagtym hiç kim bolmaya
Talyplar esasan haysi wagtlarda girya bu yere?

Dowamy »

891 5
Köneler, 10 years ago


Söygi we ölüm

İki aşyk köp yillar boyi söyüşya, bibirlerini dalirap söyyaler. Sonam bir bolmaz iş bolya we bu aşyk magşuklar ayrilmaly bolya.. Şol mahal bulan meşhur söygüsi gahar we nefrete öwrülya? hatda kabirleri ölüm bilen gutarya.. Sizin pikiriniz?

Dowamy »

1897 30
Köneler, 10 years ago


Gen sorag

Salam talyplar!
Bir-iki gün mundan ön, telewizorda sizin yali yaşlaryn arasynda geçirilyan basleşige seredip otyrdym. Şol wagt ünsümi çeken bir sorag bardy. Sorag şeyle : SİZ SUWA DÜŞÜP BOLANSON PLOTENSA BİLEN ÜSTÜNİZİ SÜPÜRENDE, BEDENİNİZİN HAYSİ BÖLEGİNDEN BAŞLAYARSYNYZ?
bilyan sorag gen, men hem şonun üçin siz bn paylaşmagy we sizi...

Dowamy »

1073 21
Köneler, 10 years ago


YÖS indi yok..

Bu yil türkiya gelip YÖS ekzamenine girjek dalaşgarlerin dykgatyna!!!!
Türkiye Bilim Ministirligi YÖS ekzameninin gadagan ediljegi barada karar aldy...

Dowamy »

1197 10
Köneler, 10 years ago


Talyplar.com

salam talyplar! TALYPLAR.COM'da talyp dal agzalar hem barmyka?

Dowamy »

1175 57
Köneler, 10 years ago


Ar dayaw my heley ?

hazirki zamanda bir maşgalada in köp kimin sözi geçyar? ärinmi ya heleýinmi?

Dowamy »

961 10
Köneler, 10 years ago


Talyplar.com arkaly söygi...

Salam oglanlar, gyzlar! TALYPLAR.COM arkaly söygi bolarmyka? yada özüne bu saytdan söygüli tapan barmy?

Dowamy »

1585 50
Köneler, 10 years ago


Maslahat berin...

Salam talyplar!!!
Mana dine siz kömek edip bilersiniz..
Men uzagrak bir garyndaşymyzyn gyzyny söyyan, gyz hem meni. bu söygü mana, gyza we Alla ayan başga hiç kim bilmeyar.. Maşgalamyzda menden uly öylenmedik iki agam bar. Wakan gyzykly tarapy, ene atam men halaşyan gyzymy öylenme nobaty gelip duran uly agama alyp bermekçi bolyarlar....

Dowamy »

1098 13
Köneler, 10 years ago


Den yarindan köpüsi..

Salam talyplar! Men bu sayta taze agza boldum we hayran galan zadym barada yazmak isleyan..
İlki bilen Türkmen talyplarynyn yazyan mowzuklarynyn den yarindan köpüsi gyzlar barada we Türkmen ayal gyzlarynyn gowy taraplary dal de erbet taraplary barada yazilyar..
Türkmen ayal gyzlary hakykatdanam şu yazılyanlar yalı my???

Dowamy »

822 1
Köneler, 10 years ago


Agzalalyk çykarmaga synanşyalar

salam oglanlar! kabir agzalar Teke, Yomut, Çowdur diyip agzalalyk çykarmaga synanşyarlar.. Bu yagday menin gaharymy getiryar. Bizin hemmamiz Türkmen we bu birligi goramak bize düşyar.. Şeyle yazgylar yazan agzalarymyza seslenyan, edyan işiniz nadogry...
Teke, Yomut, Göklen, Yazyr, Alili
bir döwlete gullyk etsek başimiz...

Dowamy »

977 7
Köneler, 10 years ago