Salam agzalar we myhmanlar! "syrkawlyk" barada aýratyn mowzuk açylman ekeni şu wagda deňiç bärde ýa-da men görüp bilmedim. Geliň, bärde azyragam syrkawlyk barada gürrüň edeliň! 1- Syrkawlyk näme? 2- Näçe dürli syrkawlyklary bilýärsiňiz? 3- Olaryň yşaratlary nähili? 4- Özüňizi syrkawkaňyz nähili duýýarsyňyz? 5- Olaryň çäreleri näme?! 6- Syrkawkaňyz günlik durmuşyňyzda üýtgeşmelr bolýarmy we nä derejede?! Şu we şuňa meňzeş zatlar barada pikir alyşaýsak! Sag boluň! PS: Bugün mowzuk açma rekordymy goýdum öýdýän - jemi 4 :P

Köneler, ata tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir