Salam talyplar... shu gun oy bilen gepleshdim velin gaty bir tazelik bilen begendirmediler gayta "biderek" habarlar geldi... prezident cykysh edipdirmi namemi onson tazelikler bar diyyarler 1. asperantura, doktrantura, akademia eylen-beylen acyshdyrmakcy; 2. dashary yurt diplomyny anulirovat etjekmish - ya-da tm baryp tazeden ekzamen tabshyrmaly - shol meni gynandyrdy sizin bu zatlardan habarynyz barmyka???

Köneler, abcdefg tarapyndan 10 years ago
  merdanmr 10 years ago
 • Salam hemmelere!

  Baýram-Jm, daş edipsiň! Seni goldaýan bar-a!
  Görelde alyň şu meň ýazgymyň ýokarsyndaky Baýramyň ýazgysyndan!

  Ýokardaky ýagdaý boýunça:

  1- Aspirantura, PhD ýaly akademiki karýera açyljakmyş TM-da diýip men hem eşidipdim, enşallah, açylandyr ýa-da açylaýady-da!

  2- Daşary ýurt diplomalaryny hem kabul edýärler, ýöne synag tabşyrmaly öýdýän öz ugruňdan. Näçe tanyşlarym diplomalaryny tassykladyp, işleşip ýörler şu wagt döwlet edaralarynda. Şükür!

  Döwletmiziň daşardan gelen talyplaryny/uçurymlaryny synaga almagy gowy - muny hem unutmalyň!

  Mowzukdan daşary:

  1- Sprawka - kepilnama;
  2- Dokument -resminama;
  3- Bolagorsun - bolawersin :D

  Her gezek göremde gülýän-ow 3-njä :D

  Gaty gördüki ýokdur :D

  Sag boluň!
Teswir ýazmak üçin Içeri gir