okamak.com sahypasynda "kim bilmeşek" diýen täze bir bölüm açylypdyr. Bäsleşik ýaly bir zat, soraglara jogap berip pul (durmuşda ulanyp bolmaýan) gazanýaň :), ýöne soraga ýalňyş jogap berseň onda minusa düşýäň, gepiň gysgasy gyzyklyja zat ekeni, sizem barlap görüň... ýöne ilki agza bolup girmeli, bolmasa gazanan pullaň hasaba alynanok ))) Okamak.com-a agza bolsaňyz başga da aýratynlyklaryndan peýdalanyp bilersiňiz!

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir