TurkmenWorld SMS servisi

TurkmenWorld SMS servisimiz yakynda islap baslady. Bu systemanyn usti bilen sms iberip bolyar. SMS ibermegin iki usuly bar:
1) goni webden ibermek
2) emailin usti bilen ibermek.
Hakyky ulanyan agza sany entak az, yuwas yuwas kopeler diyip umit edyaris.
Systemadan iberelen smsler oz telefon nomerden gidyan yaly edip bolya...

Dowamy »

1269 3
Köneler, 10 years ago


Täze gygyrmawaç

Salam Talyplar.com agza we myhmanlary.

Turkmenworld sahypasynda gygyrmawaç açyldy. Gygyrmak üçin agza bolmak zerur däl, myhmanlaram islän zady ýazyp biler. Şol gygymawaç barada siziň pikir we teklipleriňizi ýazyp berseňiz...
Özünizem girip göraýin. Sizin pikirlerinize garaşýarys. Turkmenworld...

Dowamy »

1231 8
Köneler, 11 years ago


Türkmen edebiýaty

Hormatly agzalar,
www.edbiyatly.biz
we
taze websayt
turkmen edebi eserlerin jemlenen web sayt acmak barada gurrundeshlik gecirildi. Sol sayty acylmanka elimizde name material bar bolsa bir yere goyalyn.

Men
Türkmen edebiýaty

diyip bir topar actym. Sayt acylana cenli sol topara mate...

Dowamy »

1175 1
Köneler, 11 years ago


TurkmenWorld TV

Hormatly agzalar, TurkmenWorld TVsi açyldy. Şu wagtky kanal sany az, soň ýuwaş ýuwaş köpeltmekçi.


Kanalaryň görnuşleri:
Türkmen Klip (700 töweregi türkmen aýdymçylaryň klibi bar)
Türkmen Ýumor (70 sany )
Çeper Filmler (Keçpelek, Ahmyr, Mährem Çynar, Magtymguly, Syrly Mukam, Şaýly Gelin,
Ýuwaş Gelin...

Dowamy »

1349 5
Köneler, 11 years ago


TurkmenWorld TV

Hormatly agzalar, TurkmenWorld TVsi açyldy. Şu wagtky kanal sany az, soň ýuwaş ýuwaş köpeltmekçi.


Kanalaryň görnuşleri:
Türkmen Klip (700 töweregi türkmen aýdymçylaryň klibi bar)
Türkmen Ýumor (70 sany )
Çeper Filmler (Keçpelek, Ahmyr, Mährem Çynar, Magtymguly, Syrly Mukam, Şaýly Gelin,
Ýuwaş Gelin...

Dowamy »

1162 1
Köneler, 11 years ago


Futbol statistikasy

Boş bir maglumat bolup biler. Futbol we onuň statistikasy bilen gyzyklanýan adamlara bir sorag. Haýsy döwletiň futbol milli topar Braziliýa milli topary bilen birnäçe sapar duşuşyp şu wagta çenli hiç ýeňilmändir? Bilýaniz bar bolsa, jogaby ýazyň.

Dowamy »

1109 12
Köneler, 11 years ago


56 ýaşyndaky aýal maşgala 24 günuň içinde Atlantik okeany ýüzüp geçdi.

Bu habary eşiden bolmagyňyz ahmal, men ony okap haýran galdym. Amerikaly Jennifer Figge Atlantik okeany 24 günüň içinde ýüzüp geçdi. Öz syýahatyna 2009-njy ýylyn 12 ýanwarynda günbatar Afrikanyň Cape Verde adalardan başlap, 1,610 kilometerlik ýoly aşan soň, 5 fewralda Trinidad topragyna ýüzüp geldi. Gündizleri okeanda ýüzüp, gijeleri bolsa gämä çyk...

Dowamy »

1308 10
Köneler, 11 years ago


Internet sözjükleriň türkmençesi 2.bölüm

Hormatly Turkmen World agzalary,
Internetde hergün gabat gelýän terminleriň türkmençe terjimesini bilýän bolsanyz, kömek ediň.
Şu aşaky sözleriň terjimesi näme?

-- file
-- error
-- forum
-- archive
-- icon
-- apply
-- save
-- random
-- post (Blog post, video p...

Dowamy »

1118 16
Köneler, 11 years ago


Tags Internet sözjükleriň türkmençesi 1.bölüm

Hormatly Talyplar.com agzalary,
Internetde hergün gabat gelýän terminleriň türkmençe terjimesini bilýän bolsanyz, kömek ediň.
Şu aşaky sözleriň terjimesi näme?
-- delete
-- çomment
-- description
-- download
-- log in
-- log out
-- rate
-- playback
-- view
-- vote

Dowamy »

1495 13
Köneler, 11 years ago


Täze açylan website kömek gerek

Hormatly talyplar.com agzalary, biz Turkmenistan hakynda website gurjak bolýarys. Elimizde bolan informasiýa ýeterli bolman soň siziň kömeginizi haýyş edýäris. Biziň döwletimizi tanytjak wideo, aýdym-saz, makala bar bolsa, şu website girip özüňiz hem ýükläp bilersiniz.

TurkmenWorld

Köp sagboluň.

Dowamy »

1802 25
Köneler, 11 years ago