1. Saýtyň maksady näme ?

Bloglar.ru saýtyny açmagymyň esasy maksady öz bilýän zatlarymy beýlekilere öwretmek hem-de başardygymdan internet äleminde adamlara kömek bermek . Türkmenistanyň sanly ulgamyna azajygam bolsa öz şahsy goşandymy goşmak.

2. Şu saýtyň admini kim?

Bloglar.ru saýtynyň admini 19.07.1996-njy ýylda doglan Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Isberden obasynyň ýaşaýjysy Gerçeknazar Amannazarow .

3. Nädip agza bolmaly?

Saýta agza bolmak üçin :
1.Saýtyň ýokary başyndaky ,sag burçundaky «Hasap goş» -a girmeli. (Ýa-da «Tiz giriş»-den «Регистрация» girmeli .
2. E-mail diýen ýere e-mail adresiňizi ýazmaly.(meselem: gerceknazar97@gmail.com)
3. «Пароль » diýen ýere gizlin parolyňyzy ýazmaly .(meselem: parol0102)
4. «Повтарите пароль » diýen ýere gizlin parolyňyzy gaýtadan ýazmaly.
5.«Nik»diýen ýere öz adyňyzy ýa-da lakamyňyzy ýazmaly.(meselem: Gerceknazar )
6."Şäher «diýen ýere öz ýaşaýan ýeriňizi saýlamaly. (meselem: „Туркменстан“ „Ашхабадская обл“ „Геок-Тепе“)
7.»Продолжить" basmaly.

4. Nädip blog ýazmaly ?

Bloglar.ru saýtyna blog ýazmak üçin:
1. Saýta girmeli
2. Saýtyň iň ýokarsyndaky sag burçundaky şahsy otagyňa girip «Döret»diýen ýere basmaly we çykan penjireden «bloglar» diýen ýere girmeli. (ýa-da "Agzalaryň bloglary" diýen ýere girip dikligine üç nokadyň üstüne basyp "Сохранить bloglar"-a girmeli )
3. «Категория» diýen ýere ýazjak mowzygyňa degişli bölümi saýlamaly.
4. «Blog sözbaşysy» diýen ýere mowzugyň adyny «Blogyň gysgaça beýany»diýen ýere mowzugyň gysgaça maglumatyny (max 250 harp) «Blog teksti»diýen ýere mowzugyňy ýazmaly.
5. «Сохранить» basmaly.

5. Saýt programmasyny nädip ýüklemeli ?

Bloglar.ru saýtynyň mobil programmasyny ýüklemek üçin aşakdaky salga giriň.

6. Bu bloglary nireden alýaňyz ?

Bloglary esasan google-dan türk,rus we iňlis saýtlaryndan terjime edip goýýan.

7. Saýta günde näçe adam girýär ?

Bloglar.ru saýtyna günde näçe adamyň girýänligini görmek isleseň saýtyň iň aşagyndaky statistika seret.

8. Gözleýän blogyňy aňsatlyk bilen nädip tapmaly ?

Gözleýän blogyňy aňsatlyk bilen tapmak üçin gözleg düwmesine gözleýän blogyň adyny ýazyp "gözlege"basmaly.

9. Saýta reklama goýýaňyzmy?

Elbetde goýýas.Satlyk maşynlaryňyzy ,telefonlaryňyzy,we ş.m harytlaryňyzy saýtymyza suratly görnüşde reklama edip goýup berýäs. Siziň bu reklamlarňyzy 1000-den gowrak adam görer.Reklama hyzmaty 1 aý 20 manat

10. Başga saýty şu saýtda reklama edýäňizmi ?

Hormatly adminler we webmasterler! Eger siz öz açan saýdyňyzy şu bloglar.ru saýtynda reklama edip goýdurmak isleseňiz aşakdaky salgylar boýunça habarlaşyň.Bahasy 1 aý 20 manat

11. Şular ýaly saýty nädip açdyrmaly we onuň tölegi näçe ?

Islendik görnüşdäki websahypalary döredip berýäris! Işiň sypady, arzan baha, gysga wagtda siziň internet ulgamynda proýketiňizi döredip berip bilýäris!
Eden işimize 3 aý kepillenme(garantiýa) berýäris we 3 aý dowamyna hem siziň taslamaňyza tehniki goldawy 100% mugt hödürleýäris!
Eden işlermize meselemler bar.
Egerde sizi teklibimiz gyzykdyran bolsa biziň poçtamyza ýazyň: akmyradoffsoft@gmail.com
Tölegler, Nagt, WebMoney we TMCELL -den kabul etýäris.
Habarlaşmak:
tel: +99364279765
mail: palwanakmyradow03@gmail.com

12. Saýta aýdym goýduryp bolýarmy ?

Aýdym diňlemegi,aýdym aýtmagy halaýaňyzmy? Jogabyňyz "Howwa" bolsa onda siz öz halaýan aýdymlaryňyzy saýta goýduryp bilersiňiz . Ýa-da özüňiz aýdym aýdýaňyzmy öz aýdymlaryňyzy müňlerçe adamlaryň diňlemegini isleýäňizmi onda biziň bilen habarlaşyň. (+993 65 22 89 52)Saýta aýdym goýdurmagyň bahasy 10 manat.

13. Gmail e-poçta açýaňyzmy ?

Mesele däl.Henizem gmail poçtaňyz ýokmy? Öz hasabyňyza owadan gmail açdyrmak isleseňiz onda aşakdaky salgylar boýunça habarlaşyň. Gmail poçta açdyrtmak bilen siz aşakdaky hyzmatlardan hem peýdalanyp bilýärsiňiz .
1. Play market
2.Google drive
3. Youtube
4.We googlyň beýleki 100-den gowrak hyzmatlary.(tölegi 5 manat)

14. Programma ýasap bilýäňizmi ?

Döreden programmalarymyz.
1.Bloglar.ru
2. Arsen Hekaýalar ýygyndysy
3.Gitara aýdym sözleri
4. Degişmeler
5.Ýylgyryň
6.Geň-taňsy wakalar
7.Tehbologiýa maglumatlar
8. Paýhasly sözler
9.Gerçeknazar goşgylar
10.Umyt goşgylar ýygyndysy
11.Ýatlamalar içinde ýaşaýan ýalňyz
12.Talyplar.com
13.Yeketak.ru
14. Syrly wakalar
Siz hem ýokardakylar ýaly programma ýasatmak isleseňiz biziň bilen habarlaşyň.

15. E-kitap ýazyp bilýäňizmi?

Kitap okamagy halaýanlar üçin dürli temalarda elektron kitaplary ýazyp berýäs . Bahasy 1 sahypa 20 teňňe

Başgada gyzyklandyrýan soraglaryňyzy we bellikleriňizi teswirden ýazyp bilersiňiz.

Täzelikler, Gubadag_A.Alayew tarapyndan 5 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir