SAZYNA DEGMEZ

Bezimniň lezzetin bilmeýen adam,
Hünärli ýigidiň sazyna degmez.
Betsyýakly, bethüý bolan pis adam
Perizadyň eden näzine degmez.

Bimagnynyň sözi janyňdan öter,
Gybat edip, özi günäge batar,
Ýamanyň zyýany iline ýeter,
Nadanyň peýdasy özüne degmez.

Adam bardyr, any şalar çagyrdyr,
Adam bar, zulm edip, garyp agyrdar,
Adam bar, per düşek ýanyn agyrdar,
Adam bardyr, ak kiz dyzyna degmez.

Muhannesin bolmaz namysy-aňy,
Bir söweş gününde eýlemez jeňi,
Aga-begler, muhannesiň on müňi
Mert ähliniň alty ýüzüne degmez.

Magtymguly, döwran soňudyr adem,
Lahat atly öýe goýar sen gadam,
Magny söz aňlamaz biakyl adam
Danalaryň aýdan sözüne degmez.Magtymguly Pyragy

Edebiýat, Yazmamedow_Mekan tarapyndan 3 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir