Berkarar döwletiň Bagtyýarlyk döwrüni binýat eden hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow " Türkmen halkynyň ençeme alymlary,şahyrlary uzak asyrlaryň dowamynda öz köptaraply ylmy we ajaýyp çeper eserleri bilen türkmeniň adyny şöhratlandyrdy.Olar ylmy we çeper döredijiligi bilen dünýä medeniýetiniň ösüşine önjeýli goşant goşdular" diýip jaýdar belleýär.Şol alymlaryň biri-de Muhammet Gaýmaz Türkmendir.
Dowamy teswirlerde...

Bilim, Waharman tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir