Söýgüliň üçin janyňy berip bilermiň diýdiler:
- Ýok, Diýdim. Sebäbi, Janymy Alla berdi. Ol özüm üçinem amanat....
Tenim Ene-Atamky, olardan başga kişi üçin ölüp bilmerin!

Ata üçin iň agyr zat näme diýdiler:
A, Men bolsa:
- Gülüp, oýnap ýören perzentiniň tabydyny göterip mazara ertmegidir diýdim!

Perzent, Ejesinden aýrylsa, Ony ýere jaýlaýança aglar.
Emma welin, Eje perzentinden aýrylsa, Özi ýere girýänçä aglar.

Allajan, Goý bize pul, baýlyk berme. Ýöne, diňeje jan-saglyk ber!

Käbir sahypalardan toplap ýetiren - Perhat Sabirovv

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir