Aýallary gürletmäň müň dürli usuly bar, emma olary dymdyrmagyň welin, ýekeje usulam ýok diýipdirler. Asla-ha,göwnüňe bolmasa,aýallar diňletmek üçinem däl-de, diňe gürlemek üçin gürleýän ýaly. Iki-üç aýal ýolda duşsa, bolmanda,ýarym sagatlap gürleşerler welin, emma birem beýlekisini diňleýän däldir, bary birden gürleýändir. Soň öz-özlerinden göwnühoş bolubam, aýrylyşýandyrlar diýip bir halypa ýazyjy Kömek Kulyýewiň "Gargyş mama" díyen hekaýasynda okapdym.

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir