"Гадырлы Мр.Банан!
Биз сизе "Айлыгмы галдырын" дийп, язан арзанызда агзамадык кабир затларнызы ятладярыс. Мысал учин, биз сизе гечен йыл хич хили ишлемандигинизи айдярыс.
1 йылда 365 гун бар.
Сиз хер гун 8 сагат ятяныз, ягны 122 гун. Галяр 243 гун.
Хер гун 7 сагат бош вагтыныз боляр, ягны 106 гун. Галяр 137 гун.
1 йылда 52 дынч гуни бар. Галяр 85 гун.
Устесине-де бизин едарамызда шенбе гуни хем ишлемеяндиги себапли ене 52 гуни айыряс. Галяр 33 гун.
21 гун захмет ругсадына гиденинизи айырсак 12 гун галяр.
1 йылда 11 гун байрамчылык боляр, оларам айырсак 1 гун галяр. Ол 1 гунем ядынызда болса "Ярамок" дийп, ругсат алып гайдыпдыныз."

Täzelikler, soho tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir