Майкл Харт шейле дийди:...
Ёгсада Майкл Харт ким?
Майкл Харт белли тарыхчы ве математик. Бир гезек ол, белли тарыхчылары уйшурип, тарыхда яшап гечен ин бейик шахсыетлерин 100лигини дузялер. Гысгача айданда олар 32 угур боюнча аланда ин белли шахсыетлери аныкламалы, гелнен нетижелере гора, Майкл Хартын Топ-100лигинде 1нжи ере МУХАММЕТ (С.А.В) ин мынасыбы боляр, хич ким гаршы чыкмаяр.
Майкл Харт шейле дийди:
- Мен християн, шо себапли И.Христосы сайласым гелди, ёне адалат гози бн середемизде болса ин мынасыбы Мухаммет (С.А.В), себаби И.Христос кака болмады, Мухаммет (С.А.В) болды. И.Христос янёлдаш болмады, Мухаммет (С.А.В) болды. И.Христос довлет ишлери бн мешгулланмады, Мухаммет (С.А.В) болды. И.Христос совеше гатнашмады, Мухаммет (С.А.В) гатнашды. И.Христос баштутан болмады, Мухаммет (С.А.В) болды ве хеммесини биркемсиз бержай етди.

интернетден Майкл Харт дийип, гозледип горин. топ-100лиги гозуниз бн горерин дийсениз.

Bilim, soho tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir