Bir ayal, impotnet arinden bizar bolup jorasyna agyz mana derman getirip ber, shul ishini bitirer yaly diyip jorasyndan derman satyn alya. adamsy, oyine, gelende ,ayaly makaron bishirip makarona sepip berya adamsy ayalyna ,gygyrya keywany makarona derman sepdinmi diyya ayaly nadip bildika diyip howwa diyya, adamsy ayytyanla, bulan hemmesi dikligne dur diyip jogap beripdir.


Bir adam analiz ucin dogtora siydigini tayyarlap banka salyp goysa, ayaly bilman ony dokupdir. son arinden gorkup, yerine ozi banka siyip goyupdyr.
ari yanky siydikli bankany alyp dogtora barypdyr. dogtor analiz edip:
- ey huday, siz gowreli diyipdir.
ol adam bolsa gyssanyp name etjegini bilman:
- 12 yasymda bir gezek gotume nemetdiripdim, sondanmyka diyip icinden oylanypdyr.

indi munuñ ikinji versiýasy

Bir adam analiz ucin dogtora siydigini tayyarlap banka salyp goysa, ayaly bilman ony dokupdir. son arinden gorkup, yerine ozi banka siyip goyupdyr.
ari yanky siydikli bankany alyp dogtora barypdyr. dogtor analiz edip:
- ey huday, siz gowreli diyipdir.
ol adam bolsa gyssanyp name diyjegini bilmandir. son dogtor ol adama shey diyipdir:
- ayalyn bilen gatnasyk edeninizde ayalyn yokardan isleyarmi diyip sorapdyr.
- ay kawagt bolyar - diyip ol adam aydypdyr. onda dogtor:
- sonun netijesi bolmaly, siz gowreli bolupsynyz diyipdir.

ol adam name etjegini bilman, gaharlanyp oyune gaydypdyr. gelibem ayalyna:
- men sana aytdyma kop yokardan isleme diyip, ine men gowreli bolupdyryn sana derek diyipdir.
ayaly namanin namedigine dusunip, basga cykalga galmanson, siydikli bankany dokendigini we yerine ozunin siyip goyanyny aydyp boynuna alypdyr. muna arinin hasam gahary gelip:
- ay sen tasin adam ekenin. aytmala how beyden bolsan. men tas dogtora 12 yasymda gotume nemetdirenimi boynuma alypdym - diyipdir.


EJESI TURMEDE OTURAN OGLUNA HAT YAZYAR: "OGLUM, SEN GIDENINDEN SON MENDE GUYCH GALMADY, HOJALYKDA-DA MANA KOMEK EDERE ADAM YOK: MELLEK AGDARMALY KARTOSHKA EKMELI... MENA INDI NAME ETJEGIMEM BILEMOK..." OGULDAN HAT GELYAR. JOGAP: "EJE, MELLEGI AGDARMA!!! MENIN ANYRDA GOMEN ZATLARYM TAPYLSA SENEM TURMA BASARLAR, MENIN YYLYMY HEM KOPELDERLER" YENE EJESI OGLUNA YAZYAR: "OGLUM, SENIN SONKY HATYN GELEN GUNI, OYE MILISIYADAN GELDILER! SENIN GIZLAN ZATLANY TAPJAK BOLUP BUTUN MELLEGI AGDARYP CHYKDYLAR... HICH ZAT TAPMADYLAR... GAHARLY GITDILER..." OGLY EJESINE: "EJE, MENA ELIMDEN GELEN KOMEGI ETDIM, SANA DINE KARTOSHKANY EKAYMEK GALDY"

Internet Sahypalaryndan toplan Perhat Sabirovv

Täzelikler, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir