Bu pişik örän bagtlydy. Sebabi dört sany çagasy bolupdy.ene öz balalaryny mahir bilen yalayardy.yöne bara bara ysgyny gaçyp baryardy.yerinden turdy balalaryny gizlin yere geçirip öye yagny hojayynlara gitdi. dolanyp gelende bolsa elhenç zada gözi düşdi.goyan yerindi balalary yokdy bu yerde natanyş haywanyn ayak yzy bardy.ene pişik zaryn zaryn myyawlap bar yeri gözlap başlady.balalarym nirdesiniz diyen yalydy. birden bir yerden eje diyen yaly bir inçejik myyawlama geldi. ene pişik muna begenip balasynyn yanyna bardy.yeke çagasy galypdy .ony göterip öye alyp gitdi.ony mahir bilen ösdürdi ona dürli zatlary öwretmega başlady.syçan tutmagy guş tutmagy öyi hapalamly daldigini hemme hemme zady öwredyardi.5 ay içindi pişijek ejesi bilen denleşdi.ine bir gün ene pişik öye gelse öz çagasy öyde yokdy.bar yeri gözlap çykdy.her bir otagy sagatlap gözlap çykdy.sagatlap myyawlap oturdy .yöne balasyndan habar yokdy. ahyr sony meydana çykyp gitdi.ene pişik balasynyn hojayynlary tarapyndan 3 köçe anyrda yaşayan dostuna berip goyberinden habary yokdy.ene pişik hepdelap balasyny gözledi.ahyr sony bir öyün aynasynda oturan özünin eziz jigerbendine gözi düşdi.böküp penjeran bindi.ene we çagan arasynda ayna bardy. ene pişik şeyle bir begenyardi.sonra ene pişik bir agajyn kölegesinde oturyp garaşmaga başlady. .birden balasy we yene bir adamzadyn gyzjagazy çykdy.pişijek begenjiden bökyardi.we ejesinin yanyna ylgady.yöne hem gyzjagaz hem ejesi ona dur diyip gygyrdy.pişijek naman nameligine düşünman heniz bir yyl hem yaşaman helak boldy. yagny ony maşyn basyp geçipdi.enanin göz önüde balasy helak bolyardy.ene pişik zaryn zaryn myyawlap balasynyn yanyna bardy.ony emay bilen yalamaga başlady.bu hadysany gören gyzjagaz kakasynyn yanyna ylgap gidipdi.kakasyna ahli bolan wakalry gürrün berdi. kakasy muna ynanman köça çykdy. köçede name gördi.ene pişik öz ezizi balasynyn ölüsini 2 3 itden gorayardy.olar bilen aygytly söweşe giripdi.gyzyn kakasy ol itleri kowup pişijegi eline aldy. kellesinden başga sag yeri bolmadyk bu pişijegi alyp gidip öy howlusynyn bir burçunda jaylady. ene pişik ondan galmayardy.onun her bir hereketini sypdyrmayardy. gyzyn kakasy pişijegi jaylap öyüni girdi gün batypdy.ertesi işe gidende ene pişigin mazaryn üstündezaryn myyalap oturandygyny gördi.we bu hadysa aylap dowam etdi

Internet Sahypalaryndan

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir