Häsiýetnama #2

Salam hemmanize goumysiz?
@Soho agzamyz hakynda
Ady Sohbet internede 2yyldan gowrak wagtdan bari girya yalnysmasam. Degismeleri okamany halayan degisjenrak oglan. Biraz taryhy hem gyzyklanyar. Eserler hem okap durya. Oz govnune yarayan zady etmani halayan ynsan. Hali doly tanamak men bilsimce seylerak.

@Zetpro-2003 agz...

Dowamy »

1126 124
Täzelikler, 4 months ago


Häsiýetnama #1

Salam hemmäňize. Talyplar.com daky agzalarymyzyň häsiýetlerini bilmek üçin bir agzamyz mowzuk açypdyr. Bu ýerde hemmäni tanaýan dogryragy has gowy tanalýan. Ýetişenimi aýdayyn galany ertir ýazjak. Ýalňyş bolsa aýdarsyňyz belki menem gaçyran ýerlerim bardyr. Biraz gysgaçarak aýdýan okuw köp bolansoň bagyslarsyňyzda.
@Wagt agzamyz hakynda

Dowamy »

797 36
Täzelikler, 4 months ago


Owgan rowayaty MP3 lyrics

Owgan topragyna ugranda yigit,
Gyz gozi ownujak unjiden doldy,
Hoslasyk sozuni aydanda yigit,
Uzak ayralygy yadyna saldy.

Yigdin gidenine 8 ay boldy,
Gyz gownune basga bir hyyal geldi,
Nace yyl gecsede belki dolanmaz,
Oliligi diriligi bilinmez.

Ine bir gun gyzdan yeke hat geldi...

Dowamy »

553 23
Täzelikler, 4 months ago


T.Owezow gosgylaryndan

Soyyan sozin kim tapdyka aslynda
Juda yakymly soz aytmaklyk agyr
Ony aytman galmak welin mumkin dal
Sonsuz yasamagam mumkin dal agyr

Gaydyp gelyan bile yasan oglanlam
Sorayarlar yeri natdin aytdynmy
Yada yene bu gezek hem onkiñdey
Bolgusyz gurrunler bilen gaytdynmy 

Bilenoklar...

Dowamy »

341 1
Täzelikler, 4 months ago


Harasat-Okunip aglarsyn

Oglanyn soygusem soygi garybyn soygusem soygi
Oglanam soyya oglanam koyya oglanam aglaya
Oglanam halaya dogry kate oglanam yalnysyp okunya
Yone hakykat aglasa bir gyz ucin olya

Namemisey oglan pukara garyp
Barja akyl oglan bolsa gel hudaya yaa salyp
Janyn sag bolsa ynan tapdyrya hemme zat
Yig...

Dowamy »

386 0
Täzelikler, 4 months ago


....

Aýdaýsana seniň kalbyň güldenmi? 
Ýa-da ýasalanmy pamyk deý gardan,
Keşbiň nurdan, diliň şeker baldanmy?
Eý, perişde syrat, görmegeý adam.

Ýylgyrşyňda özgeçe bir mähir bar,
Heýem boljak eken beýlede zadam,
Päk niyetiň, ak arzuwlaryň bilen,
Sen hakykatdanam üýtgeşik adam.

Her iş...

Dowamy »

314 0
Täzelikler, 4 months ago