Muhammet Salawat Aleýhi Wessellem-Gaş barada aýdanlary.


Muhammet Salawat Aleýhi Wessellem-Gaş barada aýdanlary.
"Gyz-gelinler. Özüňizi bezäň, timarlaň. Emma gaşlaryňyza degmäň. Sebäbi ahyrzaman gelip siz soraga çekileniňizde siziň ähli agzalarňyz(organlaryňyz) sizi ýamanlap garşyňyza çykarlar. Meselem eller "günä etmejekdim etdirdi", aýaklar "günä ýere barmajakdym, bardyrdy", gözler "günäli, uýat zat görmejekdim, görkezdi", dil "diýmejegimi diýdirdi" diýip sizi ýamanlarlar. Emma ýekeje gaşyňyz "men siziň hemmäňizden ýokarda durup nämçün beýle zatlary görmedim eşitmedim, eýäm beýle zatlar etmedi diýmedi, siziň baryňyz ýalan sözleýäňiz" diýip ýekeje özi sizi gorar. Siziň jennede gitmegiňize itergi berer. Şol sebäpli siz hem gaşyňyza degmäň, ony ynjytmaň hem söýüň" diýip aýdyp geçipdir.

Awtory: Halk arasyndan ýygnan IDEALLIDER.

Bilim, IDEALLIDER tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir