E.A. 1-nji bölüm.

E.A.

Meýlis bugün işe höwessiz geldi. Kellesinde müň oý-pikirli oglan satanogy ters işledäýen bolsa nätjek!? Nämede bolsa onuň bu ýalňyşlygyny, başga işdeşleri synlap duran eken. Stanok ters işläp başlanyndan derrew ýetişip stanogy öçürdiler. Oglan tas elsiz, has gorkunjam ýarty göwresiz galjak eken. Alaka meňzeş adamlar her-ýerde...

Dowamy »

265 4
Edebiýat, 4 months ago


Ýarym ýalaňaç däli kowalanynda...(Bolmadyk waka)

Ýarym ýalaňaç däli kowalanynda...(Bolmadyk waka)Ýaňybir dükandan gerek zatlarymy alyp gapydan çykdym. Ýene kellämde "Hemmezady aldymmykam, çörek aldym, ýumurtga aldym, şokalad bar..." diýen pikirleri kellämde aýlap gelýärkäm, aňyrrakda bir adamyň "Aaaa" diýip bogazyna sygdygyndan gygyran sesini eşidip zöwwe-yzym...

Dowamy »

314 6
Sport, 4 months ago


Çagalykdan görüp gelýän günlerim.

Çagalykdan görüp gelýän
günlerim.(Gitara aýdym)

Gaharyma baryp aldym neşämi,
Ejem girdi düýşüme eli mäşeli:
- Näme balam mydam agzyň neşeli!?-
Sekiz ýaşdan görüp gelýän günlerim.

Mekdebime aýak ýalaň gatnadym,
Türme içinde şol günleri ýatladym,
Aglap-aglap gijelerine ýatmadym,<...

Dowamy »

257 5
Edebiýat, 4 months ago


Bir ýerimiz kesilende, çapylanda, ýananda, bişende...

Bir ýerimiz kesilende, çapylanda, ýananda, bişende...


Haçanda biziň öz seresapsyzlygymyz ýada başgalaryň sebäp bolmagy netijesinde biz bir ýerimizi ot-ýalyna ýaksak, gaýnag buga bişirsek, çapsak, kessek, derrew çäresini görüp agyrylaryň ýada iriňlemegiň(gangrena) öňini alaýjak ýalydyrys, emma beýle däl. Köp adamlar şeýle p...

Dowamy »

703 0
Bilim, 1 year ago


Beterinden saklasyn...

Beterinden saklasyn...

Bir gün ymmatymyz Muhammet salawat aleýhi wessellem we Hezreti Aly şir-huda hem ulamalar üýşüşip Metjide namaz okamaga barýarlar. Ýa bissimilla namaz okap bolanlaryndan soňra, nirdendir-birýerden bir dogabitdi(ejesinden dogulany bäri şeýle) akyly-kem ýaş oglan elem-tas(üsti-başy hapa, haşylap, hereketleri...

Dowamy »

762 2
Bilim, 1 year ago


Muhammet Salawat Aleýhi Wessellemiň gaş barada aýdanlary.

Muhammet Salawat Aleýhi Wessellem-Gaş barada aýdanlary.


Muhammet Salawat Aleýhi Wessellem-Gaş barada aýdanlary.
"Gyz-gelinler. Özüňizi bezäň, timarlaň. Emma gaşlaryňyza degmäň. Sebäbi ahyrzaman gelip siz soraga çekileniňizde siziň ähli agzalarňyz(organlaryňyz) sizi ýamanlap garşyňyza çykarlar. Meselem eller "günä etmej...

Dowamy »

779 2
Bilim, 1 year ago