Spidiñ pidasy


Howlusynyñ gapysyna zordan söýenip duran Hemranyñ mañlaýyndan aýak- aldygyna der gelýärdi. Agzy gurap giden Hemranyñ bir zatlar içip teşneligini gandyrasy geldi.
Ol işden surnugyp gelipdi. Üst-üstesine-de heleýi Laçynyñ zatlaryny ýygnaşdyryp gidenine haly harap boldy. Ol ysgynsyz ýatan ýerinde ene-atasyna:
ㅡ Maña bir zada bolýar, eje demim gysýar, etlerim endam janymdan dökülip gelýär... - diýdi.
Gyssag arada howsala düşen ene-ata gyssagly Tiz kömege jañ etmeli boldular...

* * *

Laçyn oba gyzlarynyñ arasynda iñ owadan gyzlaryñ biridi. Ol Hemra bilen halaşyp, göwün arzuwyna ýetipdi.
Hemra şäheriñ gyrak-bujagyndaky binany gurmaklykda öz boýnuna alan firmalaryñ birinde başlyk bolup işleýärdi. Ol heleýbazlykda ýakasyny tanadan keýpihon adamdy.
Laçyn bilen Hemranyñ toýlary tutuldy.
Laçyn täze öýe ýaş çatynja gelin bolup gelenine ýedi aýdan gowrak wagt boldy.
Gaýyn enedir-gaýyn atasyny sylap, söýüp durmuşa çykan ýigdi Hemranyñ jiglerini hormatlap, adamsynyñ buýurjak ýumuşlaryny diýdirtmän ýerine ýetirip ylgar ýörerdi.
Laçyn irden hiç kim turmanka içerini, daşaryny syryp - süpürip güllere suw berip, ertirlik taýynlamagyñ aladasynda boldy.
Her dürli näzu-nygmatly doly padnosly aşhanadan çykan Laçyn uly otaga girip gitdi. Hemra bolsa Saçagyñ bir tarapynda aýbogdaşyny bogup otyrdy. Ol ýoldaşy Laçynyñ getiren ertirlik naharyny işdämenlik bilen iýdi. Hemra käte bir-iki lukma ýanynda gysymyljyrap oturan Laçynyñam enaýy agzyna saldy. Laçyn bolsa adamsynyñ gözlerine seredip ýylgyrjyrap, özüne berilen lukmany çeýnedi.
Töwürden soñ bolsa iki ýaş çatynja ardynjyrap, sagbollaşyp daş çykdylar. Hemra işe diýip gitse, Laçyn, öýde galyp öýüñ-biş düşi bilen meşgullandy.
Şeýdip gün-günden gaýtalanyp durýan bagtly pursatlaryñ hözürini Laçyn görýändirinem öýdenokdy. Ol hezil günler onuñ añynda, paýhasynda, edep-ekramynda jemlenip, gün-günden öter durardy.
Adamsy Hemra Uly firmanyñ başlygydy. Ol özüniñ garamagyndaky işgärlerine her hepde-de görkezme berip ýygnak ederdi. Uly binanyñ ýerine ýetirilmeýän işleri, kemçilikleri hakynda özünden kiçi başlyklara gygyryp dessine ýerine ýetirilmelidigini tabşyrardy.
Ýygnak gutaran badyna bolsa ofisdaky özüniñ buz ýaly serginledijisi işläp duran ýagty otagyna tarap ýönelerdi.
Bu gün bolsa dynç gün bolansoñ işgärlere ýygnak hem etmedi. Sebäbi belli işgärler gelip, galan işçilere bolsa dynç berilerdi.
Hemra heleýi Laçyn bilen gijelerine gatnaşyk etmeýänine köp wagt bolupdy. Üstelik ol göwrelidem. Göwresindäki çagany dünýä indirýänçä-de, ondan soñam ýakynlaşmaga pursat bolanokdy. Hemra bolsa beýle pursatlara garaşyp oturanok. Ol işe giren gelin-gyzlar bilen gatnaşyk edip keýpiniñ hözürini görýärdi.
Hemra ofisa gelip hemişekisi ýaly özüniñ owadan çaýçysy Çynaryñ demläp beren kofesini içmelidi.
Onuñ towlanjyraýan hereketlerini, gözlerini kakmasyny, keýerjekläp duran injiklerini, butlaryny gysyp duran mini ýubkasyny, syratyny, daşyna akaýjak bolup duran göwüslerini, enaýyja owadanja ýüz-gözüni synlamaga howlukýardy. Onuñ bilen geçiren jynsy gatnaşyklaryny ýadyna saldy.
Bu şeýle-de boldy. Otagyna ''Salam'' berip giren çaýçysy Çynar gapyny içinden gurdy. Çynaryñ näz-kereşmelerine seretmezden getiren kofesini uly stolyñ üstünde goýanynda Çynar gaplañ ýaly bolup towsup onuñ üstüne özüne oklady. Ter dodaklarynyñ reñkli pomadasy bilen Hemranyñ agzyny-burnuny gyzyl boýaga öwürdi. Munuñ bilenem çäklenmän Çynar Hemranyñ balagynyñ sirmasyny syryp onuñ içine elini sokup daş ýaly burnuny göge tutup duran ujydyny oýnamaga başlady.
Akly başyndan uçan Hemra bolsa onuñ terne ýaly akja göwüslerini oýnap, kä sorup, soñra gyssanjyna iki eli bilen Çynaryñ mini ýubkasynyñ ýüplerini ýazdyryp aşak çekdi.
Çynar kreslodan turjak bolýan Hemrany itdi-de türsügini çykaryp oña tarap arkasyny öwürip mazaly gatan ujudyna tarap jynsy agzasyny somlap Hemranyñ gujagynda oturdy. Çynar yza itinip kä-te yzyna göz aýlap bir eli bilen Hemranyñ boýnundan ýapyşyp gatnaşyga başlady. Keýpden ýaña süzülýän gözlere sereden Hemranyñ sekse bolan höwesi hasda artdy.
Öñler beýleki başybozuk gelinler bilen bular ýaly gatnaşyga girip görmedik Hemranyñ gözleri süzüldi.
Ýarym sagada golaý boş ofisda bu ikisiniñ aý-waýlaryny, iññildilerini, bolsa-da hiç kim duýmady. Sebäbi işgärlerden ofisa geljekler bu gün ýokdy. Geläýse-de bir Hemranyñ sekratary gelmelidi. Olam edil Hemra bilen Çynaryñ gelýän wagtyndan gijiräk gelýärdi.
Düñderilen küýze ýaly Çynaryñ jynsy agzasy Hemranyñ ujudyny sorup, ýuwdup ýene yzyna çykarýan ýalydy. Çynaryñ bir gysym ýaly bili şeýle gyzgalañly işleýärdi. Edil mata öndürýän stanogyñ işleýiş zarby ýalydy onuñ işleýişi.
Hemra bilen Çynaryñ aýşy-eşretleri ýetjek derejelerine ýetensoñ olar bir az salym jübütleşmelerini togtatdylar. Çynar:
ㅡ Näme boldy, näme üçin durduñ diýip Hemradan sorady. Hemra bolsa oña jogap bermän, keýpi-sapanyñ lezzetinden ganansoñ demini alyp kofeden ogurtlady.
ㅡ Näme çekildiñ Hemrajan ýa uzak gije heleýiñ ýadatdymy diýip Çynar aýnaklap gürrüñe başlady.
ㅡ Ýok men jynsy gatnaşykdan ýadamok, ýöne heleýimiñ ýanyna baryp bilemok. Aý näme menim boşansoñ, şonluk bilenem tamamlamaly boldum - diýip Hemra kofeni içip gutardy.
Nagt düşen bu jogapdan soñ:
ㅡ Bol onda sekretaryñ gelmänkä ýene bir pozada gatnaşyk edeli-dä diýip ㅡ Çynar näz kereşme etdi. Hemra bolsa gürlemezden çala başyny atyp ýylgyrdy. Çynar üçin bu ýetikdi. Çynar Hemranyñ köýnekleriniñ iliklerini ýazdyryp uly stola mündi. Çuw-ýalañaç bolan iki sany partnýorlar gözlerini süzüp ýene jübütleşmäge başladylar. Hemra bolsa kreslodan turup Çynaryñ iki aýagyny açyp gyzaryp duran jynshana ujudyny süýkeläp içine saldy.
Bu sapar Hemra bilini işledip jynshana urduryp başlady. Jany bogazdan çykyp gelýän ýaly Çynaryñ çyñkyryk sesi hem artýardy. Şeýdip esli wagtlap jübütleşip, olar menilerini boşatdylar.
Jübütlüşikden ýeñlän Hemra işini bitirip eşiklerini geýdi. Çynar bolsa stoluñ üstünde arkan ýatan ýerinde:
ㅡ Ynanaý, Hemram ýaman gowy etdiñ, sen ýaly hiç kimem gadrymy bilen däldir ㅡ diýdi.
ㅡ Her bir zadyñ gadyr gymmaty adamyñ parhynda, ýöne ony tapmak gerek - diýip Hemra geýinip bolup Çynary gujagynda göterip stoldan düşürdi. Çynar hem içki eşiklerini geýip, mini ýubkasyny çekip ýakaly ak köýneginiñ içindäki içki eşigine serenjam berip iliklerini ildirdi.
Soñra Çynar minnetdarlyk bildirip, Hemradan posa alyp, çaýhanasyna tarap ýöneldi.
Hemranyñ iş ofisinde onuñ sekretary Şeker hem işleýärdi. Ol işe gelip stol başyna geçende Çynaryñ üsti-başyna serenjam berip geçip barýandygyny gördi. Ýöne Çynar ony görmedi. Şeker Çynaryñ saçlarynyñ bulaşyk, köýneginiñ ilikleriniñ ýarym ýalta ildirilendigini görüp içinden: ''Bu-la başlyk bilen gowy jynsy gatnaşyk edipdir öýdýän'' diýip pikir etdi.
Hemişekisi ýaly dynç günleri gijiräk gelýän Şeker içki başlygyñ otagyndan gelýän iññildili, şap-şap edýän urguly sesleri öñem eşidipdi. Ýöne üstlerinden baryp tutaýyn diýse-de gapy guruk durardy. Gapydan kimiñ çykaryna garaşanda Şeker Çynary görüpdi. Şonda ol Çynaryñ Hemra ýetirip duran lezzetiniñ bardygyny bilipdi.
Ine bu günem bu şeýle boldy.
Ýöne Şekeriñem köp wagt bäri ärinden aýrylyşany bäri hiç erkege göwün berip, olaryñ çeññegine ilmändi.
ㅡ ''Hemra bolsa gaty gowy ýigit, özem gelşikli. Ine diýseñ firmañ başlygy, özem, gurplyja maşgala. Öýlenen...
Bolanda näme? Öýlenenleriñ birnäçe oýnaşlarynyñ bardygy tebigy ýagdaý!''
Şeker şular ýaly pikirleri kellesinde saklasa-da, Çynar ondan öñürtiläpdi. Çynar bozuklykda, tutuş öz raýonyna belli bolan ýurt jelebidi. Gören bilen ýatyp turup ýören bu zynahora Hemra ýaly pullyja ýigitler gerekdi.
Ol bu firma işe girende ilki naharhanadaky erkeklere süýkenip, olaryñ elinden geçdi. Soñam erkek işgärleriñ bäş-on sanysynyñ dagy elinden geçdi.
Ofisa tanyş üsti bilen çaýçy bolup geçen Çynar bir-iki hepde bäri Hemranyñ gözüni başyny aýlap, süýkenjiräp onuñ gujagyna giripdi.

* * *

Şeker gapyny şakyrdadyp ýapdy-da özüniñ ýañy gelendigini duýdurýan ýaly okalgada ökjeli aýakgabyny tyrkylladyp ýöremäge başlady.
Şeker eline içi kagyzly delony alyp Hemranyñ kabinetine girip gidenini Çynar görüp ýetişdi. Çaýhanadaky işleri bilen gümra bolsa-da bir gulagy Hemranyñ kabinetine giren-çykanlarda-dy.
Hemra täze işe başlajak tehnikalaryñ Arzalaryna gol çekip Şekere berdi. Şeker ýylgyrjaklap ýerinden turan ýaly etdi-de kagyzly delosyny elinden gaçyrdy. Şeker ''Waý bagyşlaweriñ'' diýip, syrtyny somlap ''egilsemmikäm-egilmesemmikäm'' diýýän ýaly zordan ýere gaçan kagyzlara elini uzatdy. Keserip duran iki sany enaýy top ýaly syrta gözi düşen Hemra dodaklaryny dişlänini duýman galdy.
Muñ haçandan bäri pursatyny tapman ýören Hemra bolsa kreslodan düşüp paýran kagyzlary çöpläp duran Şekeriñ gabadyna geçip oña kömek etdi.
Iş kagyzlar toplanansoñ sekretardyr başlyk ikisi ardynjyrady. Hemra:
ㅡ Bolýan zatdyr, hemme zat gowy - diýip galstugyny boýnundan pyrlaşdyryp özüne serenjam berdi.
ㅡ Hawa, hemme zat gowy, ýöne käbir zatlar integem gowy däl - diýdi.
Muñ aýlawly sözdügine düşünen Hemra Şekere gözüni gyrpyp ýylgyrdy.
Owadan zenanyñ öñünde akyl huşuny ýitiren Hemra onuñ ter dodaklaryndan öpesi geldi. Niýetine düwüşi ýaly hem ony, birden, bagryna basyp, iki eli bilen boýnundan ýapyşyp, dodagyndan sorup ogşady. Şekeriñem köpden bäri garaşyp ýören bagty bu gün daş ýaran ýaly boldy. Şeker başlygyna asla garşylyk görkezjegem bolmady.
Şeýdip bular ogşaşyp, gujaklaşyp başlaşan wagtlary Hemranyñ eli Şekeriñ ýumşak enaýy göwüslerini gysymlady.
Şeker ýylgyryp, gözlerini süzüp ugranda Hemra bu işi şu ýerde bitirmeli diýip düşündi. Ýöne nebsine haý diýip bilmedik isleg ony aklyny başyndan uçurup, hatda kabinetiñ gapysynam ýapmaklygy ýatdan çykartdy.
Hemra Şekeriñ, keýigiñ aýaklary ýaly aýaklaryny bir eline alyp beýleki eli bilen arkasyndan gujaklap stoluñ üstünde ýatyrdy-da Şekeriñ özüne gelşip duran uzyn owadan köýnegini ýokaryk çekdi-de, özi onuñ türsügini çykardy.
Soñra öz balagynyñ syrmasyny açyp çogup çykjak ýaly bolup duran ujudyny somlap Şekeriñ dört aý bäri jynsy gatnaşygyñ suwsuzlygyndan ýaña gurap giden jynhanasynyñ dyllygyna süýkeläp başlady.
Jan çekip, zordan demini alýan Şeker:
ㅡ Dur, dur, Çynar bar, sesimiz eşidiler, biläý... - diýip sözüni soñlamanka, Hemra:
ㅡ Bilip geçsin, esasy zat sen bilen bolsam bolýar - diýdi-de Hemra onuñ dodaklaryndan ogşaşdyrdy.
Soñra Kontes kalgotga bürelen aýaklary iki ýana açyp, jynshana tarap ujudyny itenekläp saldy-da bilini hereketlendirmäge başlady. Şoña görä-de Şekeriñ jan çekişmesi ofisiñ okalgasyndan çaýhana tarap eşidilip başlady.
Şekeriñ aýgyr jynshanasyna girip-çykýan ujudyñ sany-hasaby ýiteñkirläberende gapy açyldy. Hemranyñ akly-başyndan uçdy. Çynar görse Şeker stoluñ üstünde arkan düşüp iki aýagyny galdyryp Hemranyñ iki egninde goýupdyr. Hemra bilen Çynar nädip biri-birlerinden uzaklaşandyklarynam bilmediler.
Çynar:
ㅡ Haý, kemçiniñ biri meñ ýatýan ýerimde, meñ Hemramyñ gözüni başyny aýlap näme gaz alýañ!? - diýende Şeker içki eşiklerini çekişdirip stoldan düşdi-de, öñem ibarly keýp alyp bilmänsoñ kelle agyrysyna, gahary gelip:
ㅡ Bar sürde haram oýnaşlaryñ tüýli garynlarynyñ aşaklarynda ýatyp turup ýörenleriñe diý ''kemçin'' diyip, meñ ýatýan ýerim diýýäñmi? ㅡ diýip gaharyna iç ýananyñ gülküsini eden Şeker sözüni dowam etdirdi: ㅡ Şu señ ýatýan ýeriñ bolsa meñem ýatýan ýerim bolar düşündiñmi..? Kemçin menmi ýa sen, ony iller bilýär - ...
Zordan balagynyñ syrmasyny syryp ýetişen Hemra näme diýjegini bilmän bir gyrada elini bykyndyrygyna goýup ýüzüni sallap durdy. Bularyñ gohuna bolsa, birden gygyryp goýberdi:
ㅡ Ýuwaş how, ýuwaş. Bar Çynar sen işiñ bilen bol. Şeker sen gal - diýip idenekledip Çynary kabinetdan çykaryp goýberdi. Çynar sögünip, gargynyp çaýhana girip gitdi. Yzyndan Şekerem kabinetdan çykyp gitdi. Işini tamamlap bilmedik Hemra hajathana girip orgazm etmeli boldy.
Hemra bir haýukdan olaryñ ikisinem öz kabinetine çagyrdy:
Biri-birlerinden gaýduwsyzlykda ýakalaryny tanadan çaýçy Çynar bilen sekretar Şeker häziriñ özünde kabineta bardylar.
Hemra masgara bolmaz ýaly, olary işden boşadyp goýberdi.
Heleýbazlykda özüni haý-höwesden saklap bilmeýän Hemra bir-iki sany başybozuk zynahor gelin-gyzlardan hiç kanagat edip bilmeýänlerdendi. Ol gizlinlikde oýnaş üstüne oýnaş alyp taşlamany hiç zatça-da görmeýärdi. Diñe keýpiniñ ugrunda heýjan çekip uçýardy.
Añyrsyna atyp goýan milýarda golaý dollarlarynyñ bir bölegini hem şolar ýaly keýpi-sapalara harjaýardy. Bu binanyñ ofisi iş kärhana däl-de göýä jelephana ýaly, Hemra ýaşajyk üzümiñ suwy ýaly gelin-gyzlary öz elinden geçirip olar bilen bile seks gatnaşyklaryny geçirip soñam olary kowup goýberýärdi. Mazaly gelin-gyzlaryñ tagamyny alan Hemra indi heleýbaza-da öwrülip gidipdi.
Soña baka heleýbazlyklardan, jynsy gatnaşyklardan ýaña onuñ ujudam gan gusmaga başlasa-da Hemra muña kän bir üns bermeýärdi. Ol goragsyz geçirýän jynsy gatnaşyklardan ýaña keselländigini özem bilenokdy.
Ýöne arman...

* * *

Öýe bir gün ir gelen Hemra özünde ýadawlyk duýýardy. Endam jany gijeläp, demi gysylyp, zordan dem alýardy.
Onuñ öñünden çykan Laçyn onuñ üstünden ýakymsyz pomada, hyna ysyny aldy. Ýatsa tursa-hyýalyna-da getirmedik Laçynyñ burnuna adamsyndan indi biwepalygyñ ysy urdy. Hemra bolsa ony hemişekisi ýaly gujaklajak boldy. Laçyn bolsa yza tesdi-de:
ㅡ Kimiñ ýanyndan gelýäñ - diýen soragyna Hemra ''Bula bildow'' diýip pikir etdi.
Laçyn jogapsyz dymyp duran Hemradan dymma jogabyny alansoñ derrew öýe kürsäp girdi-de, çemodanyna eşiklerini salyp başlady. Öñ ýaşmagyñ astynda zordan görünýän gelin bu gün gaýynlaryna dil açmaly boldy:
ㅡ Serediñ, hanha bigaýrat, biwepa ogluñyz nireden gelipdir, sorap görüñ...diýip olaryñ haýyşlaryna gulak gabartman öýden çykyp gitdi.
Hemra bolsa:
ㅡ Dur Laçynjan hemme zady düşündireýin, gitme ㅡ diýse-de bu ýigidi tanap bilmedik Laçyn taksileriñ birine münüp gözden gaýyp bolupdy.
Hemra bolsa ene-atasyna bolup geçen pyssy-pujurlyklaryñ hemmesini aýdyp berdi.
Birhaýukdan Spid merkezine getirilen bu ýigide däri-derman berip, sanjym etdiler. Emma kär etmedi.
Hemranyñ ene-atasyna goragsyz (prezerwatiwsyz) edilen jynsy gatnaşygyñ netijesi, spid keseliniñ agyr görnüşiniñ ýokuşandygyny, wagtynda bejergi görülmändigini, indi halas etmekligiñ netijesizdigini lukmanlar aýdyp berdiler.
Şeýdip ysgynsyz halda ýatan Hemranyñ keseli beterine tutdy.
Emma mundan ne Laçynyñ, ne Çynaryñ, ne-de Şekeriñ habary bardy. Galyberse-de Hemranyñ elinden geçen ençeme Çynarlar bilen Şekerleriñem habary ýokdy.

Edebiýat, Jeksparro tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir