Ýüp diýdiňiz uksuz diýdiňiz , menem sizden kem galmaýyn diýip,
nähili ölümler adamyň bedeninde nähili täsir galdyrýandyklary barada
bir zatlar okaşdyryp size ýetireýin diýdim. Bilýän bu sizi hem
gyzyklandyrýan bolmagy ahmal, indi siz diňe bir uksus ýa-da ýüp bilen
çäklenmän herhiljek kösenmän ölmegiň usuly barada bilersiňiz, we amal
edersiňiz )))
Tok : hawa şu tokda kakyp goýberýän, eger-de 1000 woltluk ýa-da
ondanam uly möçberdäki toguň akymyna sezewar edilsek, 2 sekunda
galman amanadymyzy tabşyrarys, göz öňüne getiriň 2 diýdiňiz uje siz
dowzahda, ölümiň beýle göz açyp ýumasy salymda bolmagynyň sebäbi
haçanda şo derejedäki tok akymyna sezewar bolanymyzda iç
organlarymyzyň ýanmagy sebäpli emele gelen dokuma ýitgileri. Tok
akymy söndürilmese siz toçna ölýäňiz, hä birem şo öljek wagtyňyz 25 %
agry duýýaňyz.
Kelläňe ýarag bilen ot açmak : Hawa hawa ot açan wagtyňyz ölümiň
hakykatlaşmasy 1 sekunt. Göniden- göni beýin ölümi bolup geçýän bu
wakada ýaragyň ugry ( haýsy tarapa ot açylanlygy) we görnüşine
esaslanyp adamyň bakyda galmak, halas bolma ähtimallygy 3 %.
Gorkýaňyzmy? Ýok gorkmaň sebäbi bu ölümde adam 5% agry duýýar.
Derman bilen janyňa kast ediş : Milligramy ýokarda bolan güýçli bir
däri-dermandan 15-20 gerdejigini birbada ýuwdulanda adam ölüme
gowuşýar. Nädipmi? 10 minutjyk kösenen bolýaň, kösenmek
diýenimizde 40 % derejede agry duýýas diýmesek başga hiç zadam däl.
Bilekleri kesmek : bilegimizdäki arteriýa damaryny kesen bolsak ölüm
wagty 9-10 minut aralygynda üýtgeýär, bilegimizi kesen wagtymyz agry
duýmagymyz ahmal, ýöne ummansyz gan ýitgisi gysga wagtyň içinde
uka gitmegimize sebäp bolýar, şeýdibem agry duýujylygymyz 10%-e
düşýar.
Bokurdagňy kesmek: Bokurdagyň kesilmesi netijesinden emele gelen
ölümiň wagty 3-4 minut aralygynda üýtgeýär. Belläp geçmeli zadymyz
eger şeýdip bokurdagy kesesiňiz gelýän bolsa ýalňyşýaňyz , sebäbi bu
ölmegiň iň agyryly görnüşidir, agryny 65 % derejede duýýarys.
Agyr bir zady dakyp deňize özüňi oklamak : Eger şeýden ýagdaýyňyzda
siz 2-3 minut ýaly ölmän kösenersiňiz. Dem ýetmän howa aljak bolup
dyrjaşýanyňyz göz öňüne gelsin, hawa siz-ä howa aljak boluň, şol bir
wagtda hem bagryňyzy dolduran suw öýkeniňiziň parçalanmasyna ýol
açsyn, garaz şol sebäplem dünýäden hoşlaşyň. Bu ölümde 55% agry
duýýarys.
Beýiklikden özüňi oklamak : Bökjek bolýan beýikligiňiz ölmegiňiz üçin
30 metrden ýokarda bolmaly, şonda siziň ölmegiňiz üçin bary ýogy 5
sekunt gerek bolup durar. Özüňizi okladyňyz “ opba “ diýip ýere hem
patlap düşdiňiz, kelle çanak ha ýarylan, iç organlaryň hem görer ýaly
däl, döwülen gapyrgalaryň hem ýüregi bölek büçek etmesi. Ine bu
ýagdaý ölmek üçin 95 % a halas bolmagyňyz üçin bolsa 5%, gynanmaň
siz bary ýogy 7% agry duýarsyňyz.
Ýüp bilen janyňa kast etmek ( özüňi asmak) ; Ýöneden ýere “ me al Ýüp
“ diýip aýdylanok eken, näme üçin diýýäňizmi? Sebäbi özüni asan adam
öljek wagty bary ýogy 10 % agry duýýan eken.
Ýanyp ölmek : Maslahat beremok, öljek diýip özüňizi otlan bolsaňyz
hem çydaman suwa bökersiňiz ölmänkäňiz. Sebäbi özüňi otladyň ,
ölmegiň üçin hem 5 minut gerek bolup durýar. Iň erbet ýerem sen,
ölüme gowuşmak üçin 80 % derejede agry duýmaly bolarsyň.
Doňup ölmek : Bu doňup diýende göçme manyda dälde asyl manyda
doňup ölmek. 0 gradusyň aşagynda bolan bir ýerde ýalaňaç we
hereketsiz ýatyrsyňyz. KÄn garaşmaly bolarsyňyz , beýdip ölmekçi
bolsaňyz size 20- 100 minut aralygy wagt gerek, duýulan ölüm agrysy
känem däl 20je göterim. Aýratyn belläp geçmeli zadymyz, agrynyň has
erbet duýulýan wagty doňjak doňjak bolup başlan wagtlaryňdyr, ölmäga
ýakyn wagtyň däldir.
Bellik : Mähriban adamlar, siz bir okumyşly ynsanlar, şol sebäplem bu
aýdylanlara ynanmazçylyk edip “ Bäh çyndanam şeýlemika? Beýle
bolmagy mümkin däl “ diýägede eliňizi ýüpi alyp mal ýataga tarap eňip oturmaň ! Garaz bu bir ylmy taýdan subut edilen zatlar, bu ýazgylary
diňe okap çäklenip bilýäs, täsirlenmek barada gep-gürrüňem ýok,
maslahat hem beremok “ şeýdip ölüň” diýip. Amanat zatdyr amanata
gowy seredeliň, garaz sag boluň !


Çeşme: okanjalamdan terjime

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir