aleyt,şu biziň gyzlarymyzyn mekirjedigini.....özleri hich wagt yuregini,bashdan gechirilenlerini,soyenlerini,söyülenlerini,aldanlaryny, aldananlaryny aytmaz. ay garaz syr saklama gezek galanda 10-15 sany telpek goydum.gyzlar hany sizin t.n yigitlerine bolan soyginiz,olaryn(yagny bize ) waspyna yazan gazallarynyz,ay garaz sanasan sogaby bar...aaa oglan pahyr(esasy hem t.n gerchekleri)haysy mowzygy achyaň weli,\"ah soyin,wah soyin\"diyip oz ahyny,soygisini,goshgysyny,yigrenjini,begenjini,gynanjyny,ajysyny suyjisini,sizin şanynyza eňterip otyrlar..............biz: -gyzlar,gyzlar

siz dünyanin bezegi
bu dunyeden dunya bolarmy sizsiz
asmanyn,zeminin bar gözelligi
siziň gaşyňyzda bir agyz sözsüz
dyzyna çökyär,duz kessin
dünye döräp size aydylan waspyň,
müňden 1 bölegin aytsalar bize
däliräp dübleship,çykardyk düze
-aaaa siz?

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir