Bilemok özüme nämäñ bolýanyn,
Bu ýeñil ýüregim söýüp ýör kimi?!
Daşyma çykarsam güler hemmeler,
Besdir...
Aişwari gynama meni!

Seniñ mesgeniñ-ä alys, Hindistan,
A meniñki bolsa bu: Türkmenistan,
Azýaly bolsakda saña menzil kän,
Oýlan...
Aişwari gynama meni!

Gijeler göremok senden başga düýş,
O düýşe aldanýa,bu sadaja huş,
Bu neneñsi söýgi, bu neneñsi güýç,
Besdir...
Aişwari gynama meni!

Neçün düýşe girýäñ?
Oww men bir (üşän),
Bilmedim bu söýgi nämeden nyşan,
Sizde "Criş" Bar how(Hritnik Roşan)
Söýde,
Aişwari gynama meni!

Düýşde beräý iñ bolmanda idiñi,
Laýnda aýdaýyn aýtjak zadymy,
Sen hayran galarsyn bilseñ adymy,
Besdir Aişwari gynama meni.

Dogry,öñ söýýärdim,görüp kinoñy,
Arzuwlap otyrkam diýýardi:"Soñy",
Seni yzlap görsem ejemden uly,,,
Düşün,,,Aişwary gynama meni...

Okapsyñ goşgymy düýşde beýnimden,
şondan soñ görmedim gijeler seni.
Bir gezek girdiñ-de sen şeýle diýdiñ:
"Söýemde söýmediñ gynama meni....
Besdir Kerimhally söýemok seni"
Awtory Kerimhally

Edebiýat, yoga tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir