Okuwa giresim gelya yone bolanok

3 yyl yzlg yzyna talyp bolasym gelya yone bolanok egzaminin gecip konkursa yetyan yykylyan her yyl seyle bolya name sebap bn?!

Dowamy »

544 7
Sorag-jogap, 10 months ago