Wiktorina-dan käbir gyzykly soraglar.

1.Meshur pop şasy Kim?
45.Dünýäde birinji halkara olimpiada nirede geçirildi?
87.Avatar,Titanik,Terminator filmleriniñ rejisýory Kim?
65.Beýik Britaniýanyñ kassalaryndan köpläp pul talap ýoren aktrisanyñ ady näme Jokermi ýa-da Dark Knigt risesmi?
2.Basketbol halkasynyñ aýaklarynyñ belentligi näçe metr?
6.Fortnite...

Dowamy »

296 51
Sorag-jogap, 1 week ago


Bilene 1 teññe..

1)Garri Poteriñ ýakyn dosty Rona Uizli näçe sany dogany(agasy)bar?

2)1984-nji ýylda çykarylan Ikinji Indinji Jons filminiñ ady näme?

3)3)1961-nji ýylda Hustler filminde esasy roly kim oýnady?

4)Oskar baýraklary ýa-da ,,Oskar"baýragy birinji gezek näçenji ýylda tabsyryldy?

5)Haýsy aktrisa ,...

Dowamy »

208 18
Sorag-jogap, 1 week ago


Niksizlere-Nik.Göwnüñize ýaranyny goýup bilersiñiz!

Ozeynn_Bran.
Bunny.
TENDER_FURY.
Dipper.
Mr.Proper
AnGeL_DuSt.
Isabella Marie Swon.
Lina X.
JaRViZZ.
Mom’s boy.
Pro Gamer.
Bloodblade.
V Λ C U U M.
Black_aNd_wHIte.

Hasumi Tea.

derzkaya mechta.

Overbek_Radzhinmand....

Dowamy »

153 6
Täzelikler, 2 weeks ago


Wiktorina-dan käbir multfilm soraglary 2

1. Meşhur rus multfilminden üç gahrymanyň atlary näme?

2.Çeburaşkanyň dostunyň ady näme?

3.Multfilmiň ady näme, baş gahrymany Maşa,?

.Baş gahrymanyň Selli atly pyşbagasy bolan multfilmiň ady näme?

5.Bu multfilmiň gahrymany altyn köwşüni ýitirdi. Bu multfilm näme we baş gahrymanyň ady näme...

Dowamy »

137 10
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Wiktorina-dan multfilm soraglary

"Çip we Deýl Halas edişe" multfilminden peýniri gaty gowy görýän semiz syçanyň ady näme?
Haýsy multfilmde baş gahrymanlar - dürli enjamlary we tehnologiýalary bejermek bilen meşgullanýan kiçi erkekler?
Haýsy multfilmde 4 gahryman - pyşbagadyr we olaryň hemmesi super gahrymanlar?
Multfilmleriň birindäki wagon haýsy wagtda kädi,...

Dowamy »

125 14
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Umumy soraglar

Islendik päsgelçilikden sesiň gaýdyp gelmegi näme?
Besiktas stadiony haýsy ýurtda?
Webb Eilis kubogy haýsy sport görnüşinde berilýär?
Şrekiñ aýaly bolan şazadanyñ ady näme?
Iñ kiçi san haýsy?
Adam bedeninde näçe sany süýt dişleri bar?
Haýsy oýun süpürgi ulanýar: egrelmek ýa-da stol tennisi?
Leýpsig...

Dowamy »

202 18
Sport, 2 weeks ago


News v mire

Demirgazyk Irlandiýa serhet barlaglary howplar sebäpli togtadyldy
Lawrow sahnalaşdyrylan blogçynyň zäherlenmegi bilen ýagdaýy çagyrdy
Germaniýanyň wise-kansleri “Nord Stream 2” -iň şu ýyl tamamlanjakdygyna ynanýar
Çek bilen italýan lotereýasyna gatnaşyp bolar
Merkel, COVID-19 sanjymlaryna ýeňillikleriň berilmegine garşy...

Dowamy »

173 4
Täzelikler, 3 weeks ago


Täsinlikler Dünýäsi!Part-1

1.Daşary ýurtda hemmeler Çeburaşkanyň SHE bolandygyna ynanýarlar
2.Ak kitiň ýüregi “Volkswagen Beetle” -iň ululydyr
3.Metrodaky eskalatoryň rezin goltugy, ýolagçy eskalatorda uklamazlygy üçin başga tizlikde hereket edýär.
4.Akulalar dünýä inmänkä howply bolup biler. Şeýlelik bilen, alym Stýuart Springer göwreli akulanyň içini b...

Dowamy »

237 11
Täzelikler, 1 month ago


Baýramyñyz gutly bolsun!

Təze ýylyñyz gutly bolsun!Düşümli yyl bolsun.Ve ertiriñiz haýyrly bolsun.
Kimleriñ oýunde türkmen kanallary bar bolsa gözledip tapyp bilersiñiz.Türkmen Sputnigine taze,kanallar goşuldy.Baýramçylyk mynasybetlidir.Ol kanalardan
Kimlerin oyunde türkmen kanallary bar bolsa ⬇aşakdaky kanallary gorüp bilersiniz
Ren tv
Извести...

Dowamy »

175 4
Täzelikler, 1 month ago


Täleýim! 28.12-03.01.2021

Sünbüle.Hepde amatly, kynçylyklar köp däl, ýöne gyzykly wakalar hem göz öňünde tutulmaýar. Goroskop öz üstünde işlemegi maslahat berýär. Bu daşarky we içerde öwrenmek we ösdürmek üçin ajaýyp pursat. Importanthli möhüm kararlary indiki hepde göçüriň
Hepdäniň ahyrynda şahsy gepleşiklerde nägilelikden gaça durmalydyr we her sözlemi aýtmazdan...

Dowamy »

220 5
Täzelikler, 1 month ago


✨Гороскоп for you✨

Hemma Salam.Talyplar.com agzalary.Ve zriteller.
Men Təlenama girizmek isleärin.Ýagny,goýuljak täleýnama her günüñki bolsa gowy bolarmy ýa-da her hepdäniñki?
Munuñ üçin öz pikirleriñizi teswirde galdyrmak isleärin!
. 28.12.2020ý
sagat takmynan 19:28 p.m

Dowamy »

272 15
Täzelikler, 1 month ago


Bu hakykatmy?

Soñky wagtlarda imoda bir zady gatyköp reklama edýäler,ýagny ol söýgüliñe ýa bolmasa dostuña (we basgalar) barýan SMS jañlary öz telefonuña,geler ýaly edip berýas diýip reklama edýaler.Bu mümkinmi?

Dowamy »

735 96
Tehnologiýa, 2 months ago