Salam dostlar irdenden bäri ertir.com wapşe işlänok arasynda açylýaram ýene ýapylýa sebäbini bilýän ýokmyka,@agajanh bärik girenokmyka ýada beýleki adminlardan ýeneden bilýän bar bolsa sebäbini ýazaýyňda,ýa içini gowlajak bolýalarmyka.Aý esasy saýt ýapylmasa bolýala öwrenşip gidipdiris 24 sagadyň ýarsyny şo ýerde geçirýäs.:-) Araňyzda bilýäniňiz bar bolsa bizem habardar edersiňizdä

Köneler, YlhamM tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir