Ertir.Com a näme bolýa

Salam dostlar irdenden bäri ertir.com wapşe işlänok arasynda açylýaram ýene ýapylýa sebäbini bilýän ýokmyka,@agajanh bärik girenokmyka ýada beýleki adminlardan ýeneden bilýän bar bolsa sebäbini ýazaýyňda,ýa içini gowlajak bolýalarmyka.Aý esasy saýt ýapylmasa bolýala öwrenşip gidipdiris 24 sagadyň ýarsyny şo ýerde geçirýäs.:-) Araňyzda bilýäniňiz ba...

Dowamy »

1192 11
Köneler, 6 years ago


Ýandepderçedäki ýazgylar

Ynsan hakykata göz ýetirip bilmese-de,ony irmän-arman gözlemegini dowam etdirýär.

**********

Ylym diňe bir toplanan tassyk etmeler arkaly däl,eýsem,olary inkär etmegiň hasabynda-da ösýär.

****************

Kimdigini aýdyp oturmaýyn welin,bir garry şahyr barada şeýle netijä gelmek mümkin: ol...

Dowamy »

705 2
Köneler, 6 years ago