Salam saýdyñ agzalary, oñatmysyñyz, men shu gün tema açasym geldi we shu temany açmagy ýüregime düwdim bu temada üç oglan barada olara sowal berler üç oglanam jogap berer haýsysynyñ jogabynyñ dogrydygyny bilmek siz bilen men olaryñ jogabyny ýazaryn ýöne soñ haçan ýazjagym belli däl buny siziñ okan bolmañyzam mümkin men bu temadaky oglanlar bilen tanyshdyraýyn Bilgiç, Düshbi we Akylly tama bashlalyñ onda "Bu gûn babama kömek bereýin" diýip, Bilgiç ekinleri bejerip ýören babasynyñ ýanyna geldi. Agtygynyñ "arma baba" diýen sözûne kuwwatlanan goja: "bar bol" diýip jogap berdi bilgiç babasyna kömekleship bashlanda goja agtygynyñ bilimini barlamak ûçin babasy günebakary göskezip "Näme üçin günebakar gûne bakýar?" diýip sorag berdi bu sorag bilgiji köp pikirlendirdi we bu soragy doslarna aýtdy doslarnyñ pikiri bilen öz pikiri gabat gelmedi. Bularyñ haýsynyñ dogrydygyny özüñiz anyklañ. Bilgijiñ jogaby: ösümlikler ýylyny gowy görýär we gûnebakaryñ aýa ýa-da ýyldyza bakman gûne bakmagynyñ sebäbem shonda gün hemme zatdan gyzgyn. Düshbiniñ jogaby: men ylalashammok güne bakaryñ ýanynda peç goýsañ onda ol shoña bakmaly bolýa gün hemme zatdan ýagty shonuñ üçinem ol güne bakýar. Akyllynyñ jogaby: menem bu jogap bilen ylalashammok onda günebakar gijesine nirä bakmaly bolýar meñ pikirimçe onuñ sebäbi wagtdyr. Wagta görä günebakar özûniñ bakyshyny ûýtgetýär. Onuñ bakysh tizligi bilen ýeriñ aýlanysh tizligi gabat gelýär. Shonuñ üçin ol güne bakýar. Men bu temanyñ jogabyny aýratyñ tema hökmûnde açjakdäl ashagyna tesbir edip ýetirjek. Öz pikiriñizi aýdybermeli.

Köneler, Seyrandos tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir