Uc sany adam ogurlyk etmegi yureklerne duwupdirler we maslahat edip ogurluga pata alyp son bashlamaly diyen karara gelipdirler. Pata almak ucin mollan yanyna baryp yagdayy dushundiripdirler mollo bulary kowupdyr. Yankylan 1-jisi sho wagt bu ishden yuz donderipdir. Son 2 bolup galypdyrlar olor yene kop molla baryp kowlup gaydypdyrlar. Sheydip 2-jisem bu ishden yuz donderipdir. Yeke galan adam bolso eydip beydip bir mollo tapypdyr we ol mollany pata bermage razy edipdir. Yone mollo yanky adama 4 shertinin bardygny aydypdyr olom razy ayt shertini mollo aga diyipdir. Mollo: 1 ji shertim oz oban zadyny ogurlamagyn. 2 ji shertim garybyn zadyny ogurlamagyn. 3 ji shertim ogurlanynda nebisjenlik edip gowy zada yapyshmagyn. 4 ji shertim yalan sozlemegin dine dogrucul bolgun diyipdir. Ogry shertlere razy bolup mollo b/n hoshlasyp ishine bashlapdyr we bir bayyn oyuni dormegi goz onune tutupdyr. Bayyn ishe cykaryny garagullap duron ogry bay gideninden oye girya we ici humdan doly duran 3 kuyza gozi dushya. Kuyzeler biri birinden tapwutly eken 1jisi has uly 2jisi ortoco 3jisi has kici eken. Haysyny aljagny bilman 1 de halki mollan aydanyny 1 pikrinde gel shun ulysynam kicisinem alman oratanjysyny alayyn diyip Kuyza tarap yorap ugraya welin metjitden azan sesi eshdilip ugraya ogry hereketini togtadyp azan sesi gutaryanca ALLANY yatlap durayyn diyip gymyldaman durya. Azan sesi gutaran badyna gapydan yzyna bay girya we ogrudan sen kim diyip soroya welin mollan wesyetini yatlap yalan sozlemayin diyip men ogry diyyip jogap berya. Name ishleyan men oyumde diyip bay haybat atyp ugraya. Ogry bayy garagullandygny we sho humdan doly kuyzanin birini ogurlajak bolondygny yone shol wagt azan sesi eshdilende ALLANY yatlap gymyldaman durandygny we azan sesi sowlandan son ogurlamagy karar edinendigni baya birin birin dushundiripdir. Bay bu ogra hayran galyp sheyle diyipdir. Inim ogry sho kuyzan in ulysynda 3 yylyn zekady ortanjyda 2 yylyn zekady in kicide bolso bir yylyn zekady bardy sholary bermage bir garyp halal adam tapmamson uyshurip oturyn yone sen azan sesini eshdende ALLANY yatlap duran bolsan bu kuyzelere mynasypsyn diyip humlaryn baryny ogra berip indiden beylak halal ishlejekdigne soz berdirip ugradypdyr.

Köneler, Bahbit tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir