Walentin güni!

Bu gün uly bayram, Walentin güni,
Yüreklen joşguny, ykbalyn demi,
Her yürekde bardyr söygin uçguny,
14-nji fewral, Walentin güni!

Türkmen aşyklarnyn bayramy bugün,
Dünya aşyklarnyn bayramy bugün,
Aşyk-magşuklaryn bayramy bu gün,
14-nji fewral, Walentin güni!

Ylham deryam bugün...

Dowamy »

745 3
Köneler, 5 years ago


TALYP YAŞLAR

Görsen bir tasindir, bir gensi, ajap,
Bagtyyar döwrümin talyp yaşlary.
Köp kitap okarlar, ezizlap, ayap,
Bagtyyar döwrümin talyp yaşlary.

Şatlykdan-şowhundan paylydyr mydam,
Öne sary batly basyarlar gadam,
Bimany geçirmez, sahelçe wagtam,
Bagtyyar döwrümin talyp yaşlary.

Watany...

Dowamy »

833 1
Köneler, 5 years ago


TOY TUTYAN JORAM

Men sana yüzlenyan, toy tutyan joram,
Yhlasyndan myrat tapsyn ojagyn!
Baran yerin bagtyn bilen badaşsyn,
Rysgal-dowlet, doly bolsun saçagyn!

Maşgala diyilyan kiçijik döwlet,
Söyginizin pakliginden berkesin!
Gülki sowgat etsin, her gecilen gün,
Yylgyr mydam, hiç yamanlyk görme sen!

Dowamy »

742 1
Köneler, 5 years ago


Ependi.

Bir güni Ependi bir ayaly eşeginin yzyna mündürip, uly yoldan gidip baryan eken. Onun önunden çykan adamlar:-Ependi bu ayal kim? Senin öz ayalyn başga yalydyla?-diyşipdirler. Şonda Ependi olara:-Bu menin janymyn jananasy, munun ejesi, menin ejemin gayynenesi-diyipdir. Ol ayal Ependinin namesi bolya?

Dowamy »

1146 7
Köneler, 5 years ago


DEGISME..

Ozge gule gas kakyp,
Nazinden erap akyp,
Name peyda taparsyn,
Menin icimi yakyp.

Mana ogryn gozleme,
Baldan suyji sozleme,
Yolundan azasanson,
Men yzymy yzlama.

Seni bir danyp gitsem,
Sonam gozunden yitsem,
Duzagyma dusersin,
Makam yurekden atsam.

Dowamy »

1080 12
Köneler, 5 years ago


DEGISME....

Biri soyer gaykyny,
Biri soyer kuykini,
Gereginden artygrak,
Soymawerin ukyny.

Dowamy »

760 3
Köneler, 5 years ago


DEGISME...

Seni nenen soyusimi kalbymdan sora,
Yollaryna zarlygymy gozumden sora,
Mana beyle azap beryancan janym,
Hayyst edyan hasabyma 3$ tole.

Dowamy »

449 0
Köneler, 5 years ago


Gyz guzeri

Salam hatyn yazary men,
Gyz yuregmin azary sen,
Aytsam aydym-gazaly men,
Kalpda syrly sandygymdyr.

Dasda galdy yerlem-gezen,
Yollar uzak-gosgy duzem,
Yagys yagyp bagrym ezer,
Yskym-melhem diydigimdir.

Semal suwlar zaryn-zaryn,
Cekdigimdir yaryn zaryn,
Dutarymyn ku...

Dowamy »

510 0
Köneler, 5 years ago


GELJEGE YNAMLY GARAN!

Sussupes adam ustunlik gazanyp, alyp baryan isinde osup bilermi? Ilkibasda birzady aydan yagsydyr. Sussupes adam hic hacan hem ozuni ustunliklerin cur depesinde duyup bilmez. Bulardan otri hem sussupes adamyn hemise edeni ugruna bolmayar, sonun ucin onun durmusynda satlyk-sagalan az bolyar. Ol akylyn oyi bolsa-da, oz ukybyna gora dal-de, garasyanyn...

Dowamy »

654 2
Köneler, 5 years ago


.

Aranyzda ir turup, gic yatyanynyz barmy

Dowamy »

637 5
Köneler, 5 years ago


Soygi derdine ducar bolanlara

Siz dunyade yeke gezek bolsa hem cyn yurekden söyüp gördünizmi, men bolsa gördum, yone ol söygi diyilyan zadyn sonundan ayralyk geljegi birem kellame gelmandir, onun bn hijem ayrylsaryn diyip oylamandym, ony söyyadim. Wah, indi pusman edyan, sol wagt ona ynanmaly daldim, onun suyji sözlerine ucupdyryn. Ona ynanyadym, emma birguni ony basga bir gyz...

Dowamy »

758 8
Köneler, 5 years ago