dowamy... dostluk kenary2 6bolum yesir alnan iki nawy suyrap baryar ak parahod. komek geljek yeri yokdy etsende sen nace peryat. garanky hem dar keyutda bendi yatyr on sekizler. etmishleri bolmasada umytsyzdy salyk yuzler. her kim durmushynda gecenleri yada salyp, agyr derdin cekip otyr, ykbalyna kayyl bolup. ynha birden demir gapy shakyrdady gije yary. azatlyga umyt baglap or boyuna galdy bary. eziz denzin shorja ysy gowunlere berip shypa, bir dem egsen yaly boldy, dymyk jayda gorlen jepa. emma irdi begenerden, rehimsizdi bu nakesler. demir gapy acylanda dashdan geldi serhosh sesler. bir adamdan ,bir adamdan cykardylar bendileri. emma asyl gidenlerden gaydyp gelenokdy biri. on sekizden dine biri shol keyutda galyp yeke, oz gezegne garashyardy, agyr derdin ceke-ceke. on gezegem yetip geldi, cykardylar idirdedip. gozedurtme garankyda, bashy aylanyp,guyji gidip, yoldashlarnyn adyn tutup, gygyranam sholdy weli, arkasyna bendil bilen danylypdy iki eli. elin baglan ofiserler hem rehimsiz,hem mesdiler. on bilenem kayyl bolman, ayagyndan dash asdylar. wagshylaryn penjesine bir saw bilen dushen bende shum ajala dogry bakyp, durdy gormyn gyrasynda. ashakda mowc urup yatyr, goja hazar,dertli hazar… bendi ajy ahmyr bilen gara suwa saldy nazar. yoldashlarnyn bu girdaba zynlanyna yetrip gozun, gundag bilen urulmanka mawy denze zyndy ozun. alacsyzdy bahry hazar, alacsyzdy on sekizler. gara denze sindi gitdi on sekiz mert,juwan yuzler. ici serhosh ofiserli ak parahod gitdi dasha. hany yanky on sekizler? nicik ishler dushdi basha? ayagyna dash asylan, bendil bilen goly bagly halki adam bir hayukdan galkyp cykdy galtga yaly. ynanamok men gudrata, yada bashga gury zada. yone dadip galkdyka ayagna dash danlan adam. olumi ol ya dirimi? tum gijede saygarmak kyn tebigatam asudady, cykanokdy ondan ses-uyn. asudalyk dym dyrslyk hemme zatdan elhenc eken. oludigin,diridigin bilmeyardi suwdan cykan. el ayagnyn boshanyna ol bendanin ozem hayran. asmandaky yyldyzlara seretdi ol owran owran. ilkibada bash cykarman ilersinden,gayrasyndan, ahyr tapdy yedigeni yyldyzlaryn arasyndan. “yedigenim yedi yyldyz, yedi gocer yedi gonar sanasam sogaby bar…” nirde suwa zynlanyny caklandan son cen bilenrak merdem yuzup bashlady ol galan ahli guyjin jemlap yuzup baryan bolmasada menin dayym ya yegenim, sana shindem bergili men yol gorkezen yedigenim! sen bolmasan kenara ol taparmydy dogry yolun? suw senrikden agandan son neylesin ol dunye malyn?! sowuk suwda yapyshara ne tagta bar,ne bir syryk. yuzup baryar yalnyz adam oz erkine ozi buyrup. agralanson cykardy ol, ahli egin eshigini… birdenkade gozyetimde gordi dinging yshygyny! yshyk!yshyk!eziz yshyk! parla guycli gunesh deyin. tumi bowsen her nurunga munglap heykel oturdayyn. ***7 anha tilkiguyruk bolup, danam atdy yuwash yuwash. senirdaki mayaga chen galan menzil yakynmy dash? tapdan dushen dayaw yigit shol mayakdan gozun salman uzyn gije yuzup gelyar bir salymam dynjyn alman. yadawlykdan el ayagy agralypdy gurshun yaly emma cykyp dync alardan mahrem kenar dashdy hali. umyt bagy gyrylmanka, ahli gujun tijap yene one batly omzunanda bir zat ildi ayagyna. gije suwa zynlanynda olme dogry garan palwan caga yaly ejizledi gozyashyny saklap bilman. on gozunden boyur boyur dokulyardi begench yashy yuz mun ada berimsizdi tolkunlaryn gizlan dashy. demin dursap bilenok ol, begenjinden hem shatlykdan on boy yetmez terin deniz indi edil gushaklykdan. indi ona gara suwam inlislerem gorkunch daldi yone arman on sekizden yalnyz ozi aman galdy. anha mayak,tanysh mayak, adamlaram onden tanysh olan bary hayran galyp hokman sorar"bu ne bolush?!" biraz demin dynjyn alyp ozun suwa urdy yene bir salymdan tanysh orslar em ederler on derdine. yone hic zat ayrabilmez yureginde galan derdi... suwdan cykan sessiz aglap, gara yere bagryn berdi. ***8 harsatly sen celekenim kop mashgalan yatdy bagty aman galan yalnyz oglun kenaryna cykan wagty matam tutdyn ence gunlap gark bolanlan yasyn cekip hasratly sen.bir batanlar bu girdapdan bilmez cykyp. emma hemma ayan bolup wagshylaryn etmishleri butin kenar naletledi nejis ady yitmishleri. yetim galan cagalaryn gozlerinden akyan yashy yalnyz galan gelinlerin cekyan ahy hem nalyshy yureklere duwun salyp yash yuzlere basdy gasyn onsan nenen goja hazar hasrat cekip cyrpynmasyn! eziz kenar ynha buda taryhyndan birje bolek yone senin goren gorgin asyl yatdan cykmaz yalak beyan etdim tukmat agan gurrun beren hakykatyn bolshy yaly beyan etdim ustune zat goymak cetin. mun dokuz yuz on sekizdi bu wakanyn bolan wagty heniz dawa gutarmandy yykylsada shanyn tagty.

Köneler, Turkmenhanymy tarapyndan 7 years ago
  trabzonlu 7 years ago
 • turkmenhanymy köp gozel yazy bolandyr
  1merdan 7 years ago
 • Ürgençli aga ertir coma girse biz turkmenhanymsyz galarmykak diýip gorkýan, ertire giden gaýdasam gelenoga
  1merdan 7 years ago
 • Türkmenhanym sagja bol ýetrineñe, ýene de ýetrip dur.
  sahett 7 years ago
 • her zadyn oz wagty bar olmeginem direlmeginem
  Shajy 7 years ago
 • diysen tolgundyryjy turcmenxanym berecella
Teswir ýazmak üçin Içeri gir

© talyplar.com 2007-den bäri diri