Türkmen dilinde kitap okaýan bu günler. Arasynda duş gelýär käbir üýtgeşik sözler. Telefonyma ýazyp goýýan. Düşünmeýänlerim bar arasynda, düşünýänlerimem bar arasynda. Ýönem düşünsemem aklymda passiwleşip galan sözler. Bilýäňizmi şulary: 1. bälçiremek 2. lapymyzy keç etdi 3. müýnliräk seslendi 4. raýy gaýtmaýan yhlas 5. mümkingadar 6. iňkise goýmak 7. bu sowal mortaragam bolsa 8. gömümellik, deklaratiwlik 9. syrygmak 10. polady ýumşak 11. kil munda 12. sarnama 13. suňşurulyp 14. ol meni telbelige ýetirip barýar 15. küýi köçesi 16. ýüzi kokuşyp duran 17. ayagy göwşüllän setin jalbarly 18. endigan 19. sahypjemal 20. miwesiz agaja daş atmazlar uslyp bilmek Araňyzda wagty köpräk bolanlar, ýaltanman enedilim.com-dan (bar bolsa) ýa-da aklyňyzdan sözlük manysy ýazsaňyz, mysal sözlem düzüp ýazsaňyz hyzmat etdigiňiz bolar. Şu sözleri kim her günki durmuşunda ulanýar?

Köneler, shahyr tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir