Duşmandan ätiýaç

eşdişime görä, horasanda muhallap atly diýseň täsirli ýigit, sarpaly, alçak, şan-şöhratly bir adam bolupdyr.
ol bir gün köçeden gidip barýarka, gawun paçagynyň üstünden basyp ýykylypdyr. ýaňky adam dergazap bolup, pyçagyny çykarypdyrda, paçagy dogram-dogram dipdir. oňa: “hojaýyn, şunça sarpaly we hilegär halyňa gawun paçagyny sümmülläp otur...

Dowamy »

680 4
Köneler, 8 years ago


Men täze agza

Esselemaleýkum gadyrly ildeshler.
Menem siziñ arañyza ertir.com-dan täze geldim. Meniñ ertir.comda agza adym "adam".
Siziñ bn tiz öwrensherin diýip umyt edýän. Men ertir.comdaky "adam" agza.
Okanyñyz ün minnetdar.

Dowamy »

1381 61
Köneler, 8 years ago