Салам достлар ве талып ден душлар. 2012жи тэзе йылыны билен гутлаярын. Мен шу теманы ачмак билен бир меселэни ара алып маслахатлашмакчы. Ягны мен компиютерден интернеде гирмек ислейэн ве копютере оз телефонымы чатып гиржек болян велин нэхили гирилйэнини билемок егер кын гормесениз билйэниниз бар болса бащындан нэне етмелидигни овредэйиндэ.

Köneler, Bahbit tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir