Çyn ýürekden aşyk bolsaň birine Görüp didaryndan doýup bolmaýar Näçe ýalbarsaňda çökseň-de dyza Ol seni söýmese söýüp bolmaýar! Bir biderek söýgi bilen Ýakdyň ýalan duýgy bilen Bu gün galdym gaýgy bilen Nädip unydaýyn seni Maňa birje gezek “Seni söýýän ” diýip, ýalandanam bolsa , aýtsadyň . Men bu ýalan dünýäniň bütin hakykatyna çalyşmazdym. Men seni söýýän! Derweze uzyndyr boýuň ýetmesin Menden özge gyza göwnüň ýetmesin Menden özge gyza göwnüň ýetäýse On ol gyz saňa nesip etmesin! Derweze uzyndyr boýuň ýetmesin Menden özge oglana göwnüň ýetmesin Menden özge oglana göwnüň ýetäýse Onda ol oglan saňa nesip etmesin!

Köneler, Broker tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir