ondan bari 6-yyl gecdi men hunarment mekdebinde okayardym oz kursdasym gokdepeli gyzy ozome tay sayladym bizin soygimiz seyle bir berkapdi aydyp diyer yaly dal hakykatdanam mensiz gyzyn guni gecmeyan yalydy ol menin ilkinji hem yeketak soygimdi okuwmyzyn sonky 4ayyny bileje gezdik ay gun gecyar okuwmyzy gutardyk olgyz oz obasynda galdy menem saherde soygynin hokumi bizi yyagy yygydan dususdyryardy gyz gaty abraylyuja yerin masgalasydy oyden cykman dikin kesde bilen mesgullanyardy seydip menem gaytadan yokary okuw jayynda gaytadan okuwa basladym bizin soygimize eyam 3yyl gecdi biz gaty gowy owrensipdik bizi hic bir guyc ayryp bilmez diyip ozumize seyle ynamdardyk yone seyle gucli soygileri hokman bir bela otlayan eken edil kul bolyanca. 2005-in tomusydy name gokdepede das yer dal ayagymda massyn bolanson gun asa janymyn yanana gatnayardym birde gorsem birde gorup bilemokdym olaryn obasam oz obam yaly boldy in sonky hepdanin icindewagtlayynca barmazlygmy hayyst etdi sebabi gep gurrunden cekinyamisin ayak aldygna janlar,sms ler yzy uzlenokdy gorusmeyanime 8 gun gecdi gyz barsamda cykmajagny aytyardy takat tapman yene ugradym gelmejegni bilsemde onun ylyny garagullayan mumkin matgazin,jora yene birzat diyip cykar oytyardim edil danylan yalydy hic garabermedi we janyma agyr sogunc bilen jogap berdi jan ocdi gije masyny goyyan yerime baryp bir cete cykdym janymy dowam etdirdim jogap yokdy pikirden yana sagat gije3 boldy solyerde azajyk dynjymy aldym we okuwada sol yerden gaytmaly boldum . ocurlen jandan 5 gun gecen den son jogap boldy be ozine gonsy obasyndan gudacylyga 3gezek barlandygny eyyam yalyk danlan dygny aytdy ozuni bagyslamagmy hayys etdi we ata-enesini gunakarledi beyle sozleri esdemson ozumin durmusa bolan yigrenjim doredi son-sonlaram gyzlar hatda okuwda sapak aytsalaram mana yalan bolup durdy. gyzyn nomeri yitdi hic hili haber bolmady yone nomermi ocurman janyna garasdym. 1hepde gecdi bir gun kursdaslarym medinustdan bir talyp meni sorandygny onyn bet masynda kowdirip gidendigni menin nahili tanysym dygny soradylar. zatdan habarsyz yz yany betje nomerden jan geldi we garasmagmy hayyst etdi. ol oglan soygilimin gonsy obasyndan sona sawcylyga ugratyan oglan eken bizin sygimiz hakda bir yerlerden azajyk esdipdir we menin salgymy alyp sorap idemek ucin gelipdir. men ona gaty gaharlandym yone soyen gyzym ucin hic zat dsimden syzmadym ol yene bir gun geldi yene boynyma almadym 3nji gezek yurekden seyle bir yelbaryp sorady welin ona gaty nebsim agyrdy gyzdan ot alyp duran yuregim ahli seryny dokdi nirede nahili dususyandygmy menin nahili gujagma dolusyna cenli aydyp berdim. oglanyn gozinden yas geldi hatynyn gecendigni gaty gowy gorendigni aytdy(eyyam gulagny capan bolmaga cemeli)seydip oglan sagbolsun aydyp yzyna gaytdy . hemme zatdan habarly oglan gyzyn hatyny yzyna gaytarypdyr menin oglana aydan zatlarym ozuma dusman boldy. gyz menin salgyny gowy bilyadi beyle waka cydap bilmedik gyzyn doganlary oye gelip meni gozlapdirler. gyzdan mana smsden gargync gelip gowsdy nomeri ocurdim ozumi gozleyan dusmanlarmy tizi rak sowlarny isledim gorip otursam diyeni bolyan yurdy sorayan arkalary bar eken. bir gun sapakdan meni soradylar barsam gyzyn agalary manin yalan ptjin atanmy solary hamala masgaralayanym yaly dusunipdirler gyz hic zady boynuna alanokmys hatda meni tananokmysyn seydip gyzyn agalary bizin ucimizinem yzlesmegmizi teklip etdiler men gaty jenayatkar boldum obasynda dabarasy dag asan masgala menin ucin heme zada tayyardy. dawanyn gaty ula cekendigni bildim. ejem aradan ayrylan son bu wakany men hem uyam bilyadi kakamdan gizleyadik. hakyky soygimi nadip dkazat etjegmi pikirlendim bolmasa mana yalan tohmetucin.gyzyn agalary bilan ursanym ucin mana janayat garasyardy. yone huday diyen yerim bar eken. soygulime sms yazmagy,aydyan jadyly sozlerni dinlemegi gowy goryardim ozume yatlama hokumunde yazdyryp ayratyn cipe geciryardim owadan sohbetdeslikden suji sms lerden 1gb cipden ikisini doldurypdym sol yadyma dusipdi 2yyl gecen ciplerin birini tapdym beylekisini tapmadym alyp tele fonda dinlap basladym soygimin yanybir mowjap ezizimin yuregni dokyan wagty eken suji sozleri alym dyzen yaly ertire cenli dinlrdim. solgyn oylanligem bizin yuzlesmeli gunimizdi bellenen yerem suwagtky taze acylan haywanat bagynyn asagydy. men barden bardym olaram anardan obadan geldiler oylenmeli oglanam yanlarynda olam men sozumi yalan tohmet diyip gyza ynanypdyr dawa baslady zatdan habara yok gyz usdume namysyna degenim yaly gygyrdy.men yuwaslyk bilen gyzyn agasyna telefonda soygimizin ahli syrynyn bardygny dusundirdim muny dinlan gyzyn agalary gozumin yalnyz yasyny gorup menden otunc soradylar.we jigisinin yzineseretmagede yagdaylary bolmady men gaytdym massynda500metr aramy acamson bir yzyma seretsem massynly gelen gyz agalarnyn yanyna munip bilman taksa elini galdyryp dur. bu zatlaryn barsyna gyzyn owadanlygy asyllylygy ozune gaty gowunjenligi eken. oglanlar hic bagyt cakdan asa soyman beyle guycli soyga pelegin synaglary gaty kan eken cakdan asa soysen hokman birbela satasyan ekenin!

Köneler, DF4b0018 tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir