Abaddon bular ýaly zat etmeýä we beýle töhmediňize jogap hem gaýtarmaýa.Detonatyr petonatyryňyz dostluk.ru, talyplar.ru, yeketak.ru, yurekdesh.ru, yurekdeshler.ru, betinden.com, soyguli.ru, tmeet.fun hemmesem bir adama degişli olam ZetPrо2003 (hazirki we-pro)Indem bolsa gaýrat edip boldy ediň saýdy spamlamaňyzy, götüňizden gelýämi, açyň gowy edip saýt, agzalar girip çykasy gelmesin. Beýdip bir saýdy zaýalap öz saýdyňyza alaçsyz adam eltjek bolmaňda.

Täzelikler, TrustORG tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir